Odpowiedzi

2010-03-10T21:41:50+01:00
Każdy człowiek jest osobą, istotą obdarzoną rozumem i wolną wolą, wskutek czego ma prawa i obowiązki, wypływające bezpośrednio z własnej jego natury. Są one powszechne i nienaruszalne, dlatego nie można się ich w żaden sposób wyrzec. Ludzie zostali odkupieni za cenę krwi Jezusa Chrystusa, stali się mocą łaski Bożej dziećmi i przyjaciółmi Boga i zostali ustanowieni dziedzicami chwały wiecznej.
Jezusowi bardzo zależy, abyśmy miłowali się wzajemnie. W swoim nauczaniu nawiązywał On często do tego problemu. Mamy kochać drugiego człowieka, ponieważ jest on wielką wartością, posiada godność osobową. Służąc bliźniemu, służymy samemu Chrystusowi i zasługujemy na osiągnięcie zbawienia wiecznego (por. Mt 25,31-46). Autentyczna miłość uszczęśliwia i rozwija drugiego człowieka, zaspokaja wszystkie jego potrzeby. Kochając zmieniamy drugiego, sprawiamy, że staje się lepszy. Dlatego też Jezus chce, abyśmy miłowali wszystkich, nawet nieprzyjaciół, gdyż w ten sposób dajemy im szansę poprawy. Przekazując nam naukę Zbawiciela, św. Paweł mówi: „Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód - nakarm go. Jeżeli pragnie - napój go! Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę” (Rz 12,19-20). Przez ofiarną miłość, przez służbę, człowiek osiąga prawdziwą wielkość. Mówi o niej Chrystus słowami: „Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują nazwę dobroczyńców. Wy zaś nie tak [macie postępować]. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa!” (Łk 22,25-26). Sam Chrystus dał nam przykład takiej miłości. „Otóż Ja jestem pośród was - mówi - jak ten, kto służy" (Łk 22,27; por. J 13,1 -11). Miłując wszystkich, człowiek staje się doskonały jak Ojciec niebieski (por. Mt 5,44-45), co więcej, posiada coś z samego Boga. Św. Jan mówi bowiem: „Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością” (1 J 4,7-8). Przez wskrzeszenie w sercach ludzkich miłości, Chrystus pragnie wszystkich pojednać ze sobą, stworzyć jedną rodzinę.
1 5 1