1.Napisz równania reakcji otrzymywania soli - fosforanu(V) wapnia dwiema wybranymi metodami.
2. Rozwiąż poniższy chemograf. Ustal nazwy substancji ukrytych pod literami X i Y oraz napisz i uzgodnij odpowiednie równania reakcji: +H2O +CO2
Ca--------->X------------>Y

3. Do probówki z roztworem kwasu solnego dodano niewielką ilość tlenku miedzi(II). Po chwili ogrzewania zawartości probówki stwierdzono, że roztwór zmienił barwę. Zaszła więc reakcja chemiczna. Napisz równanie opisujące jej przebieg i podaj nazwy wszystkich reagentów.

1

Odpowiedzi

2011-07-16T18:24:05+02:00

zad.1

1. kwas+zasada-->sól+woda

2. metal+kwas-->sól+wodór

 

2H_3PO_4+3Ca(OH)_2-->Ca_3(PO_4)_2+6H_2O\\ 3Ca+2H_3PO_4-->Ca_3(PO_4)_2+3H_2

 

 

zad.2

Ca+2H_2O-->Ca(OH)_2+H_2\\ Ca(OH)_2+CO_2-->CaCO_3+H_2O

 

X-->wodorotlenek wapnia

Y-->węglan wapnia

 

 

zad.3

CuO+2HCl-->CuCl_2+H_2O

 

substraty: tlenek miedzi(II) [CuO] i kwas solny [HCl]

produkty: chlorek miedzi(II) [CuCl₂] i woda [H₂O]

19 4 19