Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T22:20:48+01:00
1296
Gdy on [Przemysł II] zginął w ten sposób, księstwo pomorskie nie miało żadnego prawnego następcy; lecz rycerze najpierw wezwali Leszka, księcia kujawskiego, który dzierżył księstwo przez pewien czas [...] - Kronika oliwska starsza-(8 II) Śmierć Przemysła II.

* (/25 V) Leszek inowrocławski obejmuje władzę w części Pomorza Gdańskiego (z wyłączeniem ziemi słupskiej i sławieńskiej).
* (II-III) Wojna z Henrykiem Głogowskim i Bolkiem I opolskim o Wielkopolskę (przy wsparciu Bolesława II płockiego).
* (10 III) Porozumienie (o podziale Wielkopolski) z Henrykiem Głogowskim w Krzywinie.
o Przejęcie ziemi kaliskiej, środkowej części ziemi poznańskiej (z Poznaniem) i Pomorza Gdańskiego.
o Władysław adoptuje małoletniego Henryka, syna Henryka Głogowskiego i zobowiązuje się do przekazania mu Poznania, gdy stanie się pełnoletni.

-(25 V/9 VI) Leszek inowrocławski ustępuje z Pomorza Gdańskiego na rzecz Władysława, w zamian za kasztelanię wyszogrodzką.
1297
1297. Książę Władysław zwany Łokietkiem wraz z Węgrami i Polakami spustoszył Śląsk. - Rocznik Traski-Wyprawy przeciwko Henrykowi Głogowskiemu (przy wsparciu węgierskim).
-(18 XI) Władysław zrzeka się Małopolski na rzecz Wacława II (za cenę 5000 grzywien).
1298
-(I/28 II) Wyprawa Henryka Głogowskiego na Wielkopolskę.

* Utrata Poznania i Kościana.

-(wiosna) Najazd (wraz z Bolesławem II płockim) na Brandenburgię.
-(zima) Władysław ponownie przejmuje władzę w Poznaniu.
1299
-Nieudana próba odzyskania Wielkopolski przez Henryka Głogowskiego.

* Poznań zostaje złupiony.

Sam książę Władysław Łokietek popadł w błędy rycerzy i gwałcił dziewice i szlachetnie urodzone niewiasty. [...] Dlatego też biskup poznański Andrzej zważywszy krzywdy swego kościoła, kleru i ludu swojej diecezji oraz ucisk, na który się często uskarżał przed Władysławem Łokietkiem pisemnie, przez posłów i wreszcie osobiście, ale nie mógł uzyskać żadnej absolutnie poprawy, ani wymierzenia sprawiedliwości, [...] występuje w obronie i nakłada na całą diecezję poznańską interdykt. Dla potępienia tych wyrządzonych krzywd, zabrania wszędzie odprawiania nabożeństw. Ta kara skłoniła Władysława Łokietka do okazania żalu za wykroczenia, których się dopuścił lub których nie zakazał i do zachowania ostrożności przy podejmowaniu następnych przedsięwzięć. Dzięki temu za pośrednictwem pewnych osób duchownych i świeckich uzyskał pojednanie się z Kościołem i biskupem poznańskim Andrzejem oraz cofnięcie interdyktu kościelnego po uprzednim zwróceniu zagrabionego mienia. - Kronika Jana Długosza-Najazd na dobra biskupa poznańskiego, Andrzeja Zaremby, stronnika Henryka Głogowskiego.

* Biskup Andrzej Zaremba nakłada interdykt obejmujący terytorium biskupstwa poznańskiego.
o Władysław zwraca biskupowi zagrabione mienie, w zamian za cofnięcie interdyktu.

-(23 VIII) Układ w Klęce.

* Władysław obiecuje uznać się lennikiem Wacława II w Wielkopolsce.

-Lokacja Nakła nad Notecią na prawie magdeburskim.
1300
-Niedotrzymanie układu klęckiego przez Władysława.
On [Wacław II] księcia Władysława [Łokietka] wraz z księżną zmusił do udania się na wygnanie, objął księstwo pomorskie i od tej pory posiadał je przez całe swoje życie. - Kronika oliwska starsza-(VII) Wyprawa Wacława II na Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie.

* Bunt możnych wielkopolskich.
o Władysław zostaje wygnany.
* Utrata Wielkopolski, Pomorza Gdańskiego, części Kujaw, ziemi sieradzkiej i łęczyckiej na rzecz Wacława II.

1304
Tymczasem książę Władysław Łokietek, widząc przeciwnika swego króla Wacława [II], zatrudnionego wojną węgierską, wsparty pomocą Amadeja, u którego w gościnie przebywał, puścił się do Polski, i zamek Pełczyska należący do kościoła krakowskiego, a położony nad miastem Wiślica, opanował, wypędziwszy z Wiślicy załogę czeską przy pomocy sprzyjających mu mieszkańców. Miasto Wiślicę, położeniem swoim warowne, tudzież zamek i miasto Lelów, zdobył przemocą, i całą krainę wokół zmusił do uległości i hołdowania swojej władzy. - Kronika Jana Długosza-Władysław uzyskuje pomoc węgierską (oddziały Aba Amadeja).

* (jesień) Zajęcie Wiślicy, Pełczysk i Lelowa.

1305
-Wybuch antyczeskiego powstania na Kujawach, w ziemi sieradzkiej i na Pomorzu.
-(21 VI) Śmierć Wacława II.

* Władysław zdobywa ziemię sandomierską.

1306
-(I) Władysław zawiera w Toruniu układ pokojowy z Wacławem III (dzięki pośrednictwu krzyżackiemu).
-(4 VIII) Śmierć Wacława III przewodzącego wyprawie interwencyjnej do Polski.
-(1 IX) Zajęcie Krakowa.

* (2 IX) Przywilej dla biskupstwa krakowskiego.
* Kraków uzyskuje prawo składu.

-Zajęcie ziemi sieradzkiej, łęczyckiej, Kujaw i północno-wschodniego pasa Wielkopolski (z Nakłem, Kwieciszewem i Koninem).
-Siemowit dobrzyński uznaje zwierzchnictwo Władysława i zostaje jego dziedzicznym lennikiem.
-(zima) Władysław obejmuje władzę na Pomorzu Gdańskim.

* (XII) Przekazanie władzy namiestniczej na Pomorzu Gdańskim bratankom: Przemysłowi (z siedzibą w Świeciu) i Kazimierzowi (z siedzibą w Tczewie).

1307
-(17 VII) Zdrada rodu Święców.

* Ziemie sławieńska i słupska przechodzą pod panowanie brandenburskie.
* Najazd brandenburski na Gdańsk.

1308
-(lato/jesień) Obrońcy Gdańska pod przywództwem namiestnika Boguszy, za namową Siemowita dobrzyńskiego, wzywają Krzyżaków do udzielenia pomocy przeciwko Brandenburczykom.
-(11 XI) Zdobycie Gdańska przez Krzyżaków.

* Rzeź polskiej załogi i mieszczan.

1309
-(II) Utrata Tczewa i Nowego na rzecz Krzyżaków.
-(IV) Nieudane pertraktacje z Krzyżakami w Grabiach (na Kujawach).
-(IX) Krzyżacy zdobywają Świecie i wykupują od Brandenburgii prawa do Pomorza Gdańskiego.

* Przeniesienie siedziby wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego z Wenecji do Malborka.

1310
-Początek rządów w Czechach Jana Luksemburskiego.

* Spór o prawa do korony polskiej.

1311
-(31 X) Wiec w Wiślicy.
1311-1312
-Bunt patrycjatu krakowskiego pochodzenia niemieckiego (pod wodzą wójta Alberta).

* (IV 1312) Nieudane oblężenie Krakowa przez wojska Bolka I opolskiego.
* Władysław rozpoczyna prześladowania buntowników.
* Zniesienie dziedziczności wójtostwa na rzecz wójtów mianowanych przez władcę.
* Wzrost roli rady miejskiej.

ok. 1313
-Lokacja Piotrkowa na prawie magdeburskim.
1313-1314
-(28 X 1313/lato 1314) Bunt Wielkopolan przeciwko synom Henryka Głogowskiego.

* Buntownicy zdobywają Poznań, Gniezno i Kalisz.
* (VIII 1314) Władysław opanowuje Wielkopolskę.

1315
-(27 VI) Zawarcie antybrandenburskiego przymierza z królami Danii, Szwecji, Norwegii oraz z książętami Rugii, Pomorza i Meklemburgii.
1315-1317
-Walki z synami Henryka Głogowskiego (wspieranymi przez margrabiego brandenburskiego) o panowanie nad Wielkopolską.

* (I/III 1316) Najazd brandenburski na Wielkopolskę.
* (VIII) Odwetowa wyprawa przeciwko Brandenburgii.
* (jesień-zima) Kolejna wyprawa brandenburska na Wielkopolskę.
o (XI/XII) Udana obrona grodu we Wronkach.
* (jesień 1317) Najazd Henryka IV Wiernego na pogranicze Wielkopolski.

1316
-(18 XII) Zjazd w Krakowie z Władysławem bytomskim, Przemysłem i Kazimierzem gniewkowskim.
1317
-Przywilej lokacyjny dla miasta Lublina.
1318
-(18-23 VI) Wiec w Sulejowie.

* Wystosowanie supliki do Kurii Rzymskiej w sprawie koronacji Władysława.

1319
-(20 VIII) Papieska zgoda na koronację Władysława.
1320
-(20 I) Koronacja Władysława Łokietka w Krakowie.
-(6 VII) Małżeństwo córki Elżbiety z królem węgierskim Karolem Robertem.

* Początek sojuszu z Węgrami.

1320-1321
-(14 IV 1320-18 II 1321) Pierwszy proces polsko-krzyżacki w Inowrocławiu i Brześciu Kujawskim o Pomorze Gdańskie.

* (10 II 1321) Zobowiązanie Krzyżaków do zwrotu Pomorza i pobranych z niego dochodów (w wysokości 30000 grzywien).

1321-1323
-Wyprawy łupieżcze (wspólnie z Bolesławem Rozrzutnym, Bernardem Statecznym i oddziałami litewskimi) przeciwko Konradowi.

* Litwini plądrują ziemie Kazimierza I cieszyńskiego.
* (1323) Konrad traci większość ziem księstwa oleśnickiego.
* (10 VIII 1323) Zawarcie traktatu pokojowego z Konradem w Krakowie.

1323
-(zima) Polsko-węgierska wyprawa na Ruś Halicko-Włodzimierską.

* Tron halicko-włodzimierski obejmuje Bolesław (syn Trojdena I), który przyjmuje wyznanie prawosławne oraz imię Jerzego II.

1325
-(IV) Rokowania polsko-krzyżackie w Brześciu Kujawskim.
-(18 VI) Władysław zawiera przymierze z książętami Pomorza Zachodniego przeciw Brandenburgii.
-Antykrzyżackie przymierze polsko-litewskie.
-Najazd na księstwo płockie Wacława (Wańki).

* Pogorszenie stosunków z książętami mazowieckimi Siemowitem II, Trojdenem I i Wacławem.

1326
-Krzyżacy wkraczają do Wielkopolski.

* (II) Rozejm polsko-krzyżacki.

-(9 II-III) Polsko-litewska wyprawa przeciwko Brandenburgii.

* Odzyskanie kasztelanii międzyrzeckiej.

1327
-(II-IV) Najazd Jana Luksemburskiego na Małopolskę.

* Udana obrona oblężonego Krakowa przed Czechami.
* Wojska czeskie wycofują się z Małopolski (wobec groźby ataku węgierskiego).

-(VII) Książęta mazowieccy odmawiają złożenia hołdu Władysławowi.

* Zdobycie i spalenie Płocka.
* Nieudane oblężenie Gostynina.
* Wojska Władysława zostają wyparte z Mazowsza przez Krzyżaków (wezwanych na pomoc przez Wacława płockiego).
* Zwycięstwo nad siłami płocko-mazowieckimi w potyczce nieopodal Kowala.

1327/1328
-(28 V 1327/14 X 1328) Zamiana ziemi sieradzkiej na inowrocławską (z bratankiem Przemysłem).
1327/1329
-Utrata Zbąszynia na rzecz Henryka Wiernego.
1329
-(I) Wyprawa czesko-krzyżacka na Żmudź.

* (II) Władysław z synem Kazimierzem w odwecie najeżdżają ziemię chełmińską.

-(wiosna) Siły czesko-krzyżackie zajmują ziemię dobrzyńską.
-(29 III) Shołdowanie przez Jana Luksemburskiego Mazowsza płockiego.
-(IV) Najazd krzyżacki na Kujawy.

* (23 IV) Włocławek zostaje spalony przez wojska zakonne.
* Utrata Wyszogrodu.

-(X) Władysław zawiera (w Landsbergu) układ rozejmowy z Brandenburgią (na okres 3 lat), dzięki pośrednictwu Bolka Małego.
1330
-(V-VII) Krzyżacy najeżdżają Kujawy.

* Utrata Radziejowa i Bydgoszczy.
* Spalenie Nakła przez wojska zakonne.

-(14 VI) Wiec w Chęcinach.

* Zakończenie sporu z biskupstwem krakowskim o dziesięciny (dzięki mediacji Janisława, arcybiskupa gnieźnieńskiego).

-(VIII) Wyprawa przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu (przy wsparciu oddziałów węgierskich i litewskich).

* Nieudana próba zdobycia Dobrzynia.
* Wkroczenie do ziemi chełmińskiej.
* (18 X) Władysław zawiera rozejm (ważny do 26 maja).

-Lokacja Tarnowa na prawie magdeburskim.
1331
-(V) Wiec w Chęcinach.

* (26 V) Przekazanie namiestnictwa w Wielkopolsce i na Kujawach Kazimierzowi.

-(VII) Krzyżacy najeżdżają Kujawy i Wielkopolskę (możliwe iż z powodu zdrady Wincentego z Szamotuł, dotychczasowego namiestnika Wielkopolski i Kujaw).

* Udana obrona Inowrocławia.
* Słupca i Pyzdry zostają spalone przez wojska zakonne.
o Starcie z Krzyżakami pod Pyzdrami.
* Bydgoszcz, Gniezno (31 VII) i Żnin poddają się Krzyżakom.

-Ponowny najazd krzyżacki (przy wsparciu czeskim na południu).

* Zniszczenie Łęczycy, Uniejowa, Radziejowa, Szadka, Warty, Sieradza (20 IX), Stawiszyna i Konina przez wojska zakonne.
* Udana obrona Kalisza.
* (23-24 IX) Porażka w starciu pod Koninem.
* Władysław przywraca do łask Wincentego z Szamotuł (?).
* (27 IX) Bitwa pod Płowcami.
* (1 X) Jan Luksemburski wkracza do Polski.
o Zdobycie Głogowa przez Czechów.
o (5-11 X) Udana obrona Poznania przed Czechami.

-(20 XI) Krzyżacy wyprawiają się na Kujawy.
1332
-(IV) Nieudane polsko-krzyżackie rozmowy pokojowe w Inowrocławiu.
-(IV) Krzyżacy najeżdżają Kujawy.

* Utrata Brześcia Kujawskiego (9 IV), Inowrocławia (26 IV) i pozostałych miast na Kujawach.

-(24 V) Wiec w Wiślicy.
-(15 VIII) Nieudane uderzenie armii polskiej na ziemię chełmińską.
-(26 VIII) Jan Luksemburski nadaje Krzyżakom prawa do Kujaw.
-Wyprawa przeciwko książętom głogowskim.

* Kazimierz zdobywa Kościan.

1333
-Rozejm z Zakonem Krzyżackim.
-(2 III) Śmierć Władysława I Łokietka w Krakowie.
1 4 1