Odpowiedzi

  • mag7
  • Rozwiązujący
2010-03-11T14:45:08+01:00
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku. Konstytucja złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów, w tym 243 artykuły.
Preambuła
Preambuła określa wartości priorytetowe dla polskiego społeczeństwa, które wprowadzone w życie decydują o harmonijnym funkcjonowaniu bytu państwowego. Wartości te, wśród których wymieniono poszanowanie wolności i sprawiedliwości, dialog społeczny, rzetelność i sprawność działania instytucji publicznych, poszanowanie i umacnianie praw obywatelskich i ich wspólnot, leżą u podstaw wszystkich spisanych w Konstytucji praw. Preambuła podkreśla, iż wszyscy członkowie narodu polskiego, rozumianego jako zbiór obywateli Rzeczypospolitej, są równi wobec prawa, mając jednocześnie jednakowe obowiązki wobec państwa, które określane jest jako dobro wspólne.
Rozdziały:
Rozdział I "Rzeczpospolita"
Rozdział II "Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela"
Rozdział III "Źródła prawa"
Rozdział IV "Sejm i Senat"
Rozdział V "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej"
Rozdział VI "Rada Ministrów i administracja rządowa"
Rozdział VII "Samorząd terytorialny"
Rozdział VIII "Sądy i Trybunały"
Rozdział IX "Organy kontroli państwowej i ochrony prawa"
Rozdział X "Finanse Publiczne"
Rozdział XI "Stany nadzwyczajne"
Rozdział XII "Zmiana Konstytucji"
Rozdział XIII "Przepisy przejściowe i końcowe"
7 4 7