POMOCY!!!
1. Tylko z atomów węgla składa się :
a. węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf
b. węgiel kamienny, grafit, diament
c. sadza, grafit, diament
d. węgiel brunatny, grafit, sadza
2.Ze względu na swoje właściwości węgiel znalazł zastosowanie w:
a. elektronice jako materiał na elektrody
b. do produkcji ołówków
c. jako smar d.wszystkie są poprawne
3.W wyniku dystylacji ropy naftowej otrzymuję się:
a. benzynę b. smołę pogazową c.koks d. benzynę krakingową
4.Alkan o 5 atomach węgla w cząsteczce ma wzór:
a.C5H10 B.C5H12 C. C10H22 D.C12H22
5.Węglowodór szeregu homologicznego metanu, który w swej cząsteczce zawiera 22 atomy ma wzór:
A.C9H22 B.C11H22 C.C10H22 D. C12H22
6. Podczas reakcji etynu z wodorem można otrzymać:
a. metan b. etan c.propan d.butan
7.Podaj niecałkowite spalanie propenu.
8. Produktami spalania węglowodorów w powietrzu mogą być:
a. sadza i woda b.tlenek węgla i woda
c. dwutlenek węgla i woda d. wszystkie wymienione
9. Związki należące do tego samego szeregu homologicznego mają:
a jednakową liczbę grup -CH2-
b. taki sam stan skupienia
c. taką samą liczbę atomów węgla w cząsteczkach
d.kolejne związki różnią się grupą -CH2- i mają zbliżone właściwości chemiczne


Bardzo dziękuje za odpowiedzi :)

1

Odpowiedzi

2010-03-11T16:13:13+01:00
1. c
2. b
3. a
4. b
5. nie rozumiem, ale chyba c
6. b
7. C3H6 + 3O2 → 3CO + 2H2O
8. c
9. d