POMOCY!!!!
1. Stan skupienia węglowodorów zależy przede wszystkim od:
a. liczby atomów w cząsteczce
b. liczby atomów wodoru w cząsteczce
c. wartości atomów węgla
d. wszystkich wymienionych czynników
2. Węglowodory są głównymi składnikami:
a.ropy naftowe b.gazu ziemnego c.olejów napędowych
d.wszystkich wymienionych
3. Paląca się ropę naftową nie można gasić wodą, ponieważ:
a. ma gęstość mniejszą od gęstości wody (jest lżejsza) i jest rozpuszczalna w wodzie co ułatwia jej rozpuszczanie
b.ma gęstość mniejszą od wody (jest lżejsza) i jest trudno rozpuszczalna
c.ropa naftowa wchodzi w reakcje z wodą, a produkty są łatwo palne
d.ropa naftowa z wodą tworzy samozapalną mieszankę wybuchową
4.Alkan 0 6 atomach węgla w cząsteczce ma wzór:
a.C6H14 B.C6H12 C.C6H6 D.C6H10
5. Węglowodór z szeregu homologicznego etanu, który w swojej cząsteczce zawiera 22 atomy wodoru ma wzór:
a.C9H22 B.C10H22 C.C11H22 D.C12H22
6.Podaj reakcję spalania butanu.
7.Propan( C3H8) i heksan(C6H12) różnią się między sobą:
a. stanem skupienia, propan jest gazem a heksan cieczą
b. rodzajem wiązań występujących w ich cząsteczkach
c.wartością atomów węgla
d. zachowaniem wobec wody bromowej
8.Podaj niecałkowite spalanie etanu.
9. Węglowodorem zawierającym 5 atomów węgla w cząsteczce i reagującym z wodą bromową jest:
a. pentan b.penten i pentyn c.pentyn d.penten
10. Podczas reakcji propanu z wodorem można otrzymać:
a. metan b. etan c. propan d.butan
11.Przez dwie próbki z wodą bromową przepuszczono dwa gazy, które spowodowały jej odbarwienie. Gazami tymi mogły być:
a. butyn i buten b. propen i propan c.butyn i buten d. propan i butan
12. Który z poniższych związków w wyniku reakcji polimeryzacji tworzy politelyn (PE) ?
a. etan b. etyn c.eten d.etan i etyn

Bardzo dziękuje za pomoc :)

2

Odpowiedzi

2010-03-11T16:45:19+01:00
1. d
2. d
3. a
4. a
5. b
6. 2C4H10 + 9O2 → 8CO2 + 10H2O
7. wszystkie
8. 2C2H6 + 7O2 → 4CO + 6H2O
9. b
10. c
11. a
12. d
2010-03-11T17:03:20+01:00
1.c
2.a
3.a
4.a
5.b
6.
spalnie całkowite
2C₄H₁₀ + 13O₂ → 8CO₂ +10 H₂O
spalanie niecałkowite
2C₄H₁₀ + 9O₂ → 8CO + 10 H₂O
7.a
8.C₂H₆ + 5O₂ → 2CO + 3H₂O
9.b
10.chyba propyn
11.a i c takie same odp
12.b