POMOCY!!!!
1. Stan skupienia węglowodorów zależy przede wszystkim od:
a. liczby atomów w cząsteczce
b. liczby atomów wodoru w cząsteczce
c. wartości atomów węgla
d. wszystkich wymienionych czynników
2. Węglowodory są głównymi składnikami:
a.ropy naftowe b.gazu ziemnego c.olejów napędowych
d.wszystkich wymienionych
3. Paląca się ropę naftową nie można gasić wodą, ponieważ:
a. ma gęstość mniejszą od gęstości wody (jest lżejsza) i jest rozpuszczalna w wodzie co ułatwia jej rozpuszczanie
b.ma gęstość mniejszą od wody (jest lżejsza) i jest trudno rozpuszczalna
c.ropa naftowa wchodzi w reakcje z wodą, a produkty są łatwo palne
d.ropa naftowa z wodą tworzy samozapalną mieszankę wybuchową
4.Alkan 0 6 atomach węgla w cząsteczce ma wzór:
a.C6H14 B.C6H12 C.C6H6 D.C6H10
5. Węglowodór z szeregu homologicznego etanu, który w swojej cząsteczce zawiera 22 atomy wodoru ma wzór:
a.C9H22 B.C10H22 C.C11H22 D.C12H22
6.Podaj reakcję spalania butanu.
7.Propan( C3H8) i heksan(C6H12) różnią się między sobą:
a. stanem skupienia, propan jest gazem a heksan cieczą
b. rodzajem wiązań występujących w ich cząsteczkach
c.wartością atomów węgla
d. zachowaniem wobec wody bromowej
8.Podaj niecałkowite spalanie etanu.
9. Węglowodorem zawierającym 5 atomów węgla w cząsteczce i reagującym z wodą bromową jest:
a. pentan b.penten i pentyn c.pentyn d.penten
10. Podczas reakcji propanu z wodorem można otrzymać:
a. metan b. etan c. propan d.butan
11.Przez dwie próbki z wodą bromową przepuszczono dwa gazy, które spowodowały jej odbarwienie. Gazami tymi mogły być:
a. butyn i buten b. propen i propan c.butyn i buten d. propan i butan
12. Który z poniższych związków w wyniku reakcji polimeryzacji tworzy politelyn (PE) ?
a. etan b. etyn c.eten d.etan i etyn

Bardzo dziękuje za pomoc :)

1

Odpowiedzi

2010-03-11T17:19:44+01:00
1. Stan skupienia węglowodorów zależy przede wszystkim od:
a. liczby atomów węgla w cząsteczce

2. Węglowodory są głównymi składnikami:
d.wszystkich wymienionych

3. Paląca się ropę naftową nie można gasić wodą, ponieważ:
b.ma gęstość mniejszą od wody (jest lżejsza) i jest trudno rozpuszczalna

4.Alkan o 6 atomach węgla w cząsteczce ma wzór:
a. C6H14

5. Węglowodór z szeregu homologicznego etanu, który w swojej cząsteczce zawiera 22 atomy wodoru ma wzór:
b. C10H22

6.Podaj reakcję spalania butanu.
2 C4H1O + 13 O2---->8 CO2 + 10 H2O
2 C4H1O + 9 O2---->8 CO + 10 H2O
2 C4H1O + 5 O2---->8 C + 10 H2O

7.Propan( C3H8) i heksan(C6H12) różnią się między sobą:
a. stanem skupienia, propan jest gazem a heksan cieczą

8.Podaj niecałkowite spalanie etanu.
2 C2H6 + 3 O2--->2 C + 6 H2O

9. Węglowodorem zawierającym 5 atomów węgla w cząsteczce i reagującym z wodą bromową jest:
b.penten i pentyn

10. Podczas reakcji propenu z wodorem można otrzymać:
c. propan

11.Przez dwie próbki z wodą bromową przepuszczono dwa gazy, które spowodowały jej odbarwienie. Gazami tymi mogły być:
a. butyn i buten
c. butyn i buten
Tu jest jakiś błąd.

12. Który z poniższych związków w wyniku reakcji polimeryzacji tworzy politelyn (PE) ?
c.eten

Liczę na najlepszą odpowiedź !!

2 5 2