Zad 1 .
Przyporząkuj do każdej tabliczki informacyjnej 91-5) odpowiednie miejsce ( 1-5 ) . Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej tabliczki.

1. Sale ! Up to 50% off ! a .railway station
2. Silence Please ! b . museum
3. No smoking on the platform ! c . library
4. No parking . d . street
5. Do not touch the exhibits! e . shop
f. hotel


Zad 2 ( w oparciu o zad 1 )
Napisz co onaczają tabliczki 1-5 . Użyj zwrotów : don't , have to , mustn't , must / have to.

1._____
2._____
3._____
4._____
5.______


Zad 3 . Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności , aby powstały poprawne zdania. Gdzie można usłyszeć takie wypowiedzi ?
1. century come exhibits these which from do ?
2. see place can good you parking a ?
3. six leaves from train our platform
4. talk when shouldn't you working others the are
5. usual everything today cheaper much than is

1

Odpowiedzi

2010-03-11T17:28:57+01:00