Odpowiedzi

2010-03-11T17:38:29+01:00
To miara wysiłku włożonego przez człowieka w wytworzenie danego dobra; świadoma czynność polegająca na wkładanym wysiłku (działalność lub oddziaływanie) człowieka w celu osiągnięcia założonego przez niego celu; czynności umysłowe i fizyczne podejmowane dla realizacji zamierzonego celu.

Poprzez działalność pracy człowiek generuje wartość ekonomiczną w postaci towarów lub usług. Praca dotyczy również tego, gdzie dochodzi do zastosowania czynności lub właściwości zwierząt, maszyn, narzędzi i materiałów. ;dd prosz może być ??;pp
2010-03-11T17:39:09+01:00
Uruchomienie nowej firmy warto rozpocząć od przygotowania planu działalności gospodarczej. Powinien on zostać zrobiony przez osobę (lub osoby), która ma go później realizować we współpracy z różnymi specjalistami oraz z pomocą księgowych. Plan ten zawiera opis projektu i celów przedsięwzięcia biznesowego, a także plan marketingowy, plan funkcjonowania i zarządzania firmą oraz plan finansowy.
Proces planowania przedsięwzięcia w szczegółach przed rozpoczęciem działalności może uchronić przed stratami, gdyby okazało się, że planowane przedsięwzięcie nie jest opłacalne. Posiadanie planu działalności gospodarczej jest również wymagane przy staraniach o przyznanie kredytu lub gdy chcemy pozyskać inwestorów. Dla osoby rozpoczynającej działalność biznesplan jest też drogowskazem pokazującym, co i jak należy robić na różnych etapach uruchamiania i prowadzenia firmy.
Zrobienie planu biznesowego musi poprzedzać zebranie odpowiednich danych (badania rynku), które będą pomocne w realistycznym widzeniu efektów planowanego przedsięwzięcia. Przedstawię teraz ważne elementy tego planu.

Wprowadzenie.Zawiera dane osobowe przedsiębiorcy, nazwę fimy, opis celów działań, stan zaawansowania prac nad otwarciem firmy oraz określenie formy prawnej dla działalności gospodarczej.
Analiza własnych możliwości.Składa się na nią opis własnych umiejętności i kwalifikacji ważnych dla osiągnięcia sukcesu w określonej branży (dyplomy i doświadczenie) oraz opis umiejętności, które pomogą w byciu przedsiębiorcą. W tej analizie trzeba spojrzeć krytycznie na siebie i określić też swoje słabe strony i sposób, w jaki zostaną one skompensowane. Istotne jest również przeanalizowanie własnej motywacji do otwarcia firmy. Czy jest to rzeczywiście silne pragnienie, aby pracować „na swoim”, doświadczając różnych trudności i ponosząc ryzyko, także finansowe? Robiąc tę analizę warto przewidzieć, jak będzie wyglądał dzień pracy, rozkład tygodnia, ile czasu pozostanie na odpoczynek, dla rodziny itd. Ogólnie uważa się, że przedsiębiorca pracuje o wiele więcej i dłużej niż pracownik najemny. Trzeba to przewidzieć i przedyskutować z rodziną zmiany, jakie spowoduje otwarcie własnej firmy, a przede wszystkim uwzględnić ryzyko finansowe - nie tylko osobiste, ale także rodziny.
Opis przedsięwzięcia. Zawiera szczegółowy opis produktów lub usług, które mają być świadczone oraz charakterystykę sposobu, w jaki chce się je sprzedawać, a także miejsca, w którym ma się to odbywać. Trzeba tu scharakteryzować nie tylko sam produkt, ale także potencjalnych klientów, dostawców oraz personel (organizację firmy), cenę proponowanego produktu lub usługi, lokalizację firmy (gdzie klienci mogą ją znaleźć) i sposób promowania. Przy opisie klientów, do których produkt lub usługa ma być kierowana, ważne są ich cechy psychospołeczne, demograficzne, styl życia, poziom ekonomiczny, miejsce zamieszkania itp. oraz sposób, w jaki przedsiębiorca planuje do tych osób dotrzeć. Przy ustalaniu ceny trzeba wziąć pod uwagę koszty uzyskania produktu lub usługi oraz ceny bezpośrednich konkurentów. Potrzebny jest opis konkurencji i porównanie ich oferty do własnych propozycji, zarówno pod względem rodzaju oferty, jak i jej jakości. Ważny jest także opis dostawców i zasady ich wyboru. Kolejną sprawą jest miejsce (gdzie będzie siedziba firmy) oraz jakie będą godziny i dni jej otwarcia. Następna sprawa to promocja. Trzeba się zdecydować, jaką nazwę nadać firmie i jak ją reklamować, z czym firma ma się klientom kojarzyć, jaki slogan lub hasło ma odzwierciedlać jej misję.
Plan w ujęciu liczbowym. W pierwszej kolejności określić trzeba ogólne koszty uruchomienia firmy (do nich można zaliczyć opłaty związane z rejestracją firmy, wyposażenie i umeblowanie lokalu, nabycie maszyn, narzędzi, licencji i wszelkich innych materiałów i środków umożliwiających rozpoczęcie działalności). Jeśli znamy już te koszty, to trzeba ocenić własne zasoby finansowe, aby wiedzieć, czy można z nich pokryć koszty uruchomienia firmy, czy też musimy się starać o pokrycie ich z innych źródeł (kredyt bankowy, pożyczka od osób trzecich). Następnie trzeba oszacować koszty operacyjne firmy, czyli miesięczne opłaty i wydatki. Do nich zaliczyć można: opłaty za wynajem lokalu, dzierżawę sprzętu/maszyn itp., koszty transportu, koszty zatrudnienia personelu i własnej pensji, opłaty za wszelkie ubezpieczenia (socjalne, zdrowotne, emerytalne i związane z wykonywaniem zawodu lub działalności), podatki, raty za kredyt, opłaty za telefon, elektryczność i ogrzewanie, reklamę, a także wynagrodzenia za usługi doradcze oraz wszelkie inne jeszcze opłaty miesięczne ustalane indywidualnie. Trzeba też obliczyć koszty wykonania produktu lub usługi, uwzględniając w tym zakup surowców i inne nakłady, np. transport. Ważnym elementem planu finansowego jest obliczenie zysków, które firma ma przynosić. Należy określić, ile musi się sprzedać jednostek produktu lub usługi w ciągu miesiąca, aby pokryć koszty operacyjne (stałe miesięczne koszty działalności) firmy. Przedsiębiorca w planie finansowym musi też przewidzieć swoje zapotrzebowanie na środki płynne, czyli ile musi mieć gotówki w kasie, aby pokrywać gotówkowe opłaty i wydatki. Wreszcie – trzeba także ocenić budżet osobisty lub rodzinny: czy w razie potrzeby istnieje możliwość zwrotu zaciągniętych pożyczek z budżetu osobistego. Plan finansowy trzeba zrobić na kolejne 24 miesiące działalności firmy, bo wtedy dopiero przedsiębiorca będzie miał właściwy obraz finansowy swojego projeku.
Ogólna ocena przesięwzięcia. Zawiera opis głównych mocnych stron przedsięwzięcia i jego słabości, a także opis szans i możliwości rozwojowych oraz zagrożeń ze strony otoczenia.
Do rozpoczęcia działalności gospodarczej na własny rachunek potrzeba ogromnej motywacji i entuzjazmu, ale szanse na trwały sukces ma ona jedynie wtedy, gdy przygotowania do niej oparte zostaną na rzetelnie opracowanym, realistycznym biznesplanie.