Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T18:39:17+01:00
1) Zabiegi sanitarne
a) częściowe:
czas: jak najszybciej po stwierdzeniu skażenia, a więc jeszcze na terenie skażonym lub natychmiast po jego opuszczeniu
miejsce: teren skażony lub miejsce poza jego terenem (nie ma określonego miejsca)
środki, urządzenia: czystą nieskażoną wodą oraz roztwory indywidualnego pakietu przeciwchemicznego (IPP – Indywidualny Pakiet Przeciwchemiczny)
czynności:
1.Częściowa dezaktywacja ubrania przez strzepanie pyłu promieniotwórczego.
2.Przemycie nieskażoną wodą odsłonięte powierzchnie rąk i szyi, a także część twarzową maski przeciwgazowej.
3.Po zdjęciu maski umycie twarzy i przepłukanie jamy ustnej.

W razie skażenia trwałymi środkami trującymi konieczne jest szybkie odkażenie odsłoniętych części ciała, obuwia, ubrania, maski. Przy braku wody skażone miejsca oczyszcza się tamponem z waty lub gazy zwilżonym płynem z indywidualnego pakietu przeciwchemicznego (IPP).

b) całkowite:
czas: jak najszybciej
miejsce: łaźnie lub specjalnie zorganizowane zespoły urządzeń specjalnych, w których działają punkty zabiegów sanitarnych (PZSan.) i punkty odkażania odzieży (POO)
środki, urządzenia: przyrządy dozymetryczne, ciepła lub zimna, czysta woda, mydło
czynności: 1. Kontrola dozymetryczna, sortowanie i przygotowywanie do dezynfekcji ubrań i bielizny.
2. Wysłanie odzieży do POO.
3. Mycie ciała dwu- lub trzykrotnie gorącą wodą i mydłem, w kolejności: ręce, głowa, twarz, szyja oraz pozostałe części ciała.
4. Przejście do czystej części zespołu urządzeń specjalnych i po ponownej dozymetrycznej odebranie odkażonej (dezaktywowanej) odzieży.

2) a) Dezaktywacja polega na ...usuwaniu pyłów promieniotwórczych... ze skażonych powierzchni.
mechaniczny: zmiatanie, trzepanie, zeskrobywanie środków trujących, radioaktywnych
fizykochemiczny: odzież trzepiemy lub omiatamy i pierzemy w detergentach, powierzchnie pokryte farbą olejną zmywamy benzyną lub naftą, smar myjemy wodą ze środkiem myjącym, asfalt, kostkę, budynki zmywamy sprzętem strażackim, maszyny ,samochody i urządzenia zmywamy wodą z detergentem
b) Odkażanie polega na usuwaniu, likwidacji, bądź ...zmywaniu środków chemicznych lub radioaktywnych... ze skażonych powierzchni

mechaniczne: zmiatanie, ścieranie, odizolowanie, z powierzchni szklanych zdejmuje się środek kawałkiem materiału a potem spłukuje się odkażalnikiem, urządzenia precyzyjne zmywa się spirytusem lub benzyną, na sprzęt nakłada się warstwę odkażalnika np. wapna chlorowanego, przedmioty pokryte smarem oczyszcza się rozpuszczalnikiem organicznym, z powierzchni skórzanych ściera się BST a potem kilkakrotnie przemywa odkażalnikiem, przy skażeniu środkami paralityczno-drgawkowymi stosuje się proszek silikażelowy

chemiczne: używanie odkażalników które wchodzą w reakcję z BST np. chloroamina B. Podchloryn wapnia, wapno chlorowane, soda kautystyczna, dwuchloroaminy b lub T

fizykochemiczne: zmywanie BST środkami odkażającymi i chemicznymi, rozpuszczalniki: ropa naftowa, benzyna, aceton, alkohol etylowy, czterochlorek węgla, do odkażania sarinu stosuje się gliny, wapna gaszonego i niegaszonego, popiołów organicznych, do iperytu torfu , gliny, glinki, wapno gaszone, popioły, do luizytu popiołu węgla i drewna

c) Dezynfekcja ma na celu ...niszczenie... bądź neutralizację drobnoustrojów chorobotwórczych

chemiczny: roztwory dezynfekujące: formaldehyd, lizol, naftalizol, fenol

fizyczny: wysoka temperatura, promieniowanie ultrafioletowe, stosowanie pary wodnej pod wysokim ciśnieniem
8 5 8