Te zadania potrzebne mi są do jutra rano! Później zgłaszam jako spam !!
Prosiłabym o zrobienie MINIMUM 3 zadań. ;)
A i dzieci z podstawówki i gimnazjum prosiłabym o niedotykanie tego zadania ponieważ to zadanie jest na poziomie 3 kl liceum

1. Jaka liczba protonów, neuronów i nukleonów znajduje się w jądrach ¹⁵₆C i ²⁴₁₁Na? Oblicz promień jądra sodu
2. Określ czas połowicznego rozpadu promieniotwórczego izotopu wiedząc że po 10 godz. Pozostanie (i tu nie mam cyfry) liczby jąder
3.Jądro uranu ²³⁸₉₂U ulega przemianie β(minus) i dwom przemianom α. Zapisz równanie tej reakcji.
4.Oblicz energię reakcji syntezy jąder wodoru wiedząc że mHE = 3,0160293u. (..)=2,0141018u, a reakcja przebiega następująco ¹₁H + ²₁D=³₂He
5. Oblicz deficyt masy, energię wiązania i średnią energię wiązania przypadającą na 1 nukleon w jądrze wiedząc że jego masa wynosi 119, 9021966u. Energię wyraź w J i MeV.

1

Odpowiedzi

2010-03-11T21:37:15+01:00
Zadanie 1
¹⁵₆C
15 = p + n
6 = p

p = e = 6
n = 15 - p = 9

²⁴₁₁Na
24 = p + n
11 = p

p = e = 11
n = 15 - p = 13

R = R₀∛24 = 1,2 * 10⁻¹⁵ ∛24 m = 2,4 ∛3 * 10⁻¹⁵ m

zadanie 2
n/N - brakująca liczba (część N jaka zostanie)
N(t) = N₀ * (1/2)^{t/T}
N(t) - tyle zostanie po t czasu
N₀ - stan początkowy
T - czas połowicznego rozpadu

n = N * (1/2)^{10 h/T}
(1/2)^{10 h/T} = n/N
10 h/T * log_[1/2]{1/2] = log_[1/2]{n/N}
10 h/T = log_[1/2]{n/N}
T = 10 h / log_[1/2]{n/N}

zadanie 3
²³⁸₉₂U ->α-> ²³⁴₉₀Th + ⁴₂α ->β⁻-> ²³⁴₉₁Pa + ₋₁⁰e + ν + ⁴₂ ->α-> ²³⁰₈₉X + ₋₁⁰e + ν + 2⁴₂α

β⁻ - dodajemy 1 do dolnej liczby
α -odejmujemy 4 od górnej i 2 od dolnej

zadanie 4
¹₁H + ²₁D=³₂He + Q
Q = mc²
Q = (md + mh - mhe)c² = (2,0141 + 1,6726 - 3,0160) * 1,6605 * 10⁻²⁷ kg * 9 * 10¹⁶ m²/s² = 0,6701* 1,6605 * 10⁻²⁷ kg * 9 * 10¹⁶ m²/s² ≈ 1,0014 * 10⁻¹⁰ J

zadanie 5
Δm = liczba_protonów*m_p + liczba_neutronów*m_n - 119, 9021966u
Ew = Δm/c²
Ew/nukleon = Ew/(liczba_protonów + liczba_neutronów)

jak masz pytania to pisz na pw