1. scharakteryzuj przyrodnicze i poza przyrodnicze czynniki wpływające na rozwój rolnictwa.
2. na czym polega rolnictwo ekstensywne i intensywne.
3. jakie są sposoby pomocy krajom głodującym.

proszę o odpowiedzi na te pytania w jak najszybszym czasie ;*
z góry dziękuję ;*

1

Odpowiedzi

2010-03-11T23:34:32+01:00
1.a) Czynniki przyrodnicze wpływające na rozwój rolnictwa to m,in:klimat,żyzność gleby,ukształtowanie powierzchni oraz stosunki wodne b)Do czynników poza przyrodniczych wpływających na rozwój rolnictwa zaliczamy :stosunki społeczno-własnościowe ,wielkość gospodarstw rolnych,sposoby gospodarowania,nakłady kapitałowe i nakład pracy,oświatę rolniczą ,kadrę specjalistów oraz politykę rolną prowadzoną przez państwo;2a).Rolnictwo Ekstensywne polega na wzroście produkcji rolnej poprzez stosowanie małych nakładów pracy żywej(ludzi ,zwierząt)i pracy uprzedmiotowionej (nakłady materiałowe,kapitałowe)na jednostkę użytków rolnych.Taki sposób gospodarowania daje stosunkowo niskie plony z hektara ,ale pod względem ilościowym duże zbiory.Taki rodzaj rolnictwa jest stosowany przez duże gospodarstwa rolne -towarowe ,posiadające duże obszary żyznych gleb i gospodarstwa małe prowadzące rolnictwo naturalne.b)Rolnictwo Intensywne -polega na zwiększaniu produkcji rolnej za pomocą wzrastających nakładów pracy żywej lub uprzedmiotowionej ,przypadających na jednostkę użytków rolnych;Wskaźnikami intensyfikacji rolnictwa są:zużycie nawozów sztucznych na jednostkę powierzchni i liczba hektarów użytków rolnych przypadająca na jeden ciągnik;Intensyfikacja rolnictwa wymaga nie tylko sprzyjających warunków przyrodniczych ,ale przede wszystkim dużych nakładów kapitałowych;Nakłady kapitałowe obejmują środki produkcji ,koszty nawożenia ,nawodnienia ,tarasowania pól ,środki ochrony roślin oraz inne związane z zabiegami agrotechnicznymi i zootechnicznymi;3.Pomoc krajom głodującym przez państwa rozwinięte poprzez zwiększenie środków na rolnictwo,stosowanie nowych gatunków zbóż odpornych na susze ,choroby itp,rozwój infrastruktury badawczej oraz nowoczesnej techniki agrorolniczej.
2 2 2