W pierwszym rozdziale konstytucji RP znajź artykuły, w których zostały zapisane fundamentalne zasady państwa demokratycznego: suwerenności, trójpodziału władz, rządów prawa. Zastanów się, na jakich innych zasadach opiera się państwo w którym żyjesz. (Polska xD)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T20:58:09+01:00
* suwerenność narodu: " Władza zwierzchnia w RP należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. " [Art.4]
* trójpodział władzy: "Ustrój RP opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent RP i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały." [ Art. 10]
*państwo prawa: "RP jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. [...] Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa." [Art. 1,7]

[ponadto] Współcześnie Polska opiera się na poniższych zasadach:
*pluralizm /realizowany w płaszczyźnie politycznej, społecznej,ideowej i ekonomicznej/
*zasada przedstawicielstwa, czyli reprezentacji /naród nie sprawuje swej władzy bezpośrednio, lecz wybiera do tego swoich reprezentantów/
* zasada poszanowania praw mniejszości / demokracja kładzie ogromny nacisk na ochronę praw mniejszości; gwarancje dla nich są zapisane m.in. w Konstytucji/
1 5 1