Bardzo proszę o rozwiązanie zadania.Chciałbym to na jutro rano tak około 6.00...Z góry DZIĘKI.
1.Na podstawie konstytucji RP z 97r. wypisz:
a)Kategorie praw i wolności przysługujących obywatelom RP.
Oraz po 3 konkretne prawa w każdej kategorii.
b)Wymień obowiązki,który nakłada na obywateli Konstytucja RP.
2.Wymień jakie konstytucje obowiązywały na ziemiach polskich.

1

Odpowiedzi

  • mag7
  • Rozwiązujący
2010-03-11T21:05:57+01:00
1.
a)
I. prawa i wolności osobiste:
-ochrona życia,
-prawo do sprawiedliwego i jawnego procesu,
-nietykalność i wolność osobista, ograniczenie wolności tylko na mocy decyzji sadu.
II. prawa i wolności polityczne:
-wolność zrzeszania się,
-prawo wyborcze i prawo udziału w referendum,
-prawo do składania petycji i skarg.
III. prawa i wolności ekonomiczne, socjalne, kulturalne:
-prawo do własności i dziedziczenia,
-prawo wyboru zawodu i miejsca pracy,
-prawo do ochrony zdrowia.
b)
Obowiązki:
-wierność RP i troska o dobro wspólne,
-przestrzeganie prawa,
-obrona kraju i służba wojskowa,
-ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych, w tym płacenie podatków,
-dbałość o środowisko naturalne i ponoszenie odpowiedzialności za spowodowane przez siebie szkody.
2.
Konstytucja 3 Maja 3 maja 1791
Konstytucja Księstwa Warszawskiego 22 lipca 1807
Konstytucja Królestwa Polskiego 27 listopada 1815
Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 1815 3 maja 1815
Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 1818 11 września 1818
Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa z 1833 29 lipca 1833
Statut Organiczny dla Królestwa Polskiego 14/26 lutego 1832
Statut Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim 26 lutego 1861
Mała Konstytucja z 1919 20 lutego 1919
Konstytucja marcowa 17 marca 1921
Nowela sierpniowa 2 sierpnia 1926
Konstytucja kwietniowa 23 kwietnia 1935
Mała Konstytucja z 1947 19 lutego 1947
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 22 lipca 1952
Ustawa Konstytucyjna o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP 23 kwietnia 1992
Mała Konstytucja z 1992 17 października 1992
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej