Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-11T22:12:38+01:00
Termodynamika
Współczesna termodynamika tłumaczy zjawiska cieplne w oparciu o tzw. teorię kinetyczno - molekularną (nazywaną też teorią kinetyczno - cząsteczkową). Oznacza to, że zjawiska związane ze zmianami temperatury dają się wytłumaczyć jako konsekwencja ruchu i wzajemnych oddziaływań atomów i cząsteczek.
Ciepło właściwe jest współczynnikiem określającym skłonność ciała do łatwiejszej lub trudniejszej zmiany temperatury pod wpływem dostarczonej energii cieplnej. Jest ono ściśle związane ze wzorem na ilość energii cieplnej potrzebnej do ogrzania / ochłodzenia ciała.
Wzór na ciepło właściwe:
jednostka:
Ciepło właściwe jest zależne od substancji i od jej stanu skupienia.
Bilans cieplny: rachunek zysków i strat energii (ciepła)
Podstawowe równanie bilansu cieplnego ma postać: Qp = Qo
Ciepło oddane = Ciepłu pobranemu
Pierwsza zasada termodynamiki mówi o tym, że zmiana energii wewnętrznej ciała, lub układu ciał jest równa sumie dostarczonego ciepła i pracy wykonanej nad ciałem /układem ciał.
∆U = Q + W
Druga zasada termodynamiki - istnieje entropia będąca funkcją stanu układu, stałą w odwracalnych procesach adiabatycznych i rosnącą we wszystkich innych. Zasadę tę, zgodnie z którą kierunek wzrostu entropii może służyć do formalnego wyróżnienia kierunku upływu czasu (wszystkie inne prawa fizyki klasycznej nie ulegają zmianie przy zamianie przyszłości z przeszłością).
Termodynamika procesów gazowych
Równanie Clapeyrona, równanie stanu gazu doskonałego to równanie stanu opisujące związek pomiędzy temperaturą, ciśnieniem i objętością gazu doskonałego, a w sposób przybliżony opisujący gazy rzeczywiste.

gdzie:
• p - ciśnienie,
• V - objętość,
• n - liczba moli gazu (będąca miarą liczby cząsteczek (ilości) rozważanego gazu),
• T - temperatura (bezwzględna), T [K] = t [°C] + 273,15
• R - uniwersalna stała gazowa: R=NAk, gdzie: NA - stała Avogadra (liczba Avogadra), k - stała Boltzmanna, R=8,314 J/(mol*K).
Przemiana izobaryczna: (stałe ciśnienie p=const)
Dla gazu doskonałego przemiana izobaryczna spełnia

V - objętość
T – temperatura
Przemiana izotermiczna: (stała temperatura T=const)

p - ciśnienie
Przemiana izochoryczna: (stała objętość V=const)

Przemiana adiabatyczna: (brak wymiany ciepła z otoczeniem Q=0)
2 3 2