1. Pola dwóch prostokątów są równe i wynoszą po 168cm². Długość pierwszego prostokąta jest równa 24cm, a drugiego 12cm. Oblicz obwody tych prostokątów.
2. Oblicz pole i obwód kwadratu, którego przekątna jest równa 3,5√2 cm.
3.W trójkącie równoramiennym ABC, w którym |AB| = |BC| = 6cm, obwód jest równy 20cm. Oblicz pole tego trójkąta.

1

Odpowiedzi

2010-03-11T23:36:32+01:00
1]
b=2 bok
a=24cm
pole=ab
168=24b
b=168:24
b=7cm
obwód=2×24+2×7=48+14=62cm
2]b=2 bok
a=12cm
pole=ab
168=12b
b=168:12
b=14

obwód=2×12+2×14=24+28=52cm
zad.2]
d=a√2
3,5√2=a√2
a=3,5cm

obwód=4a=4×3,5=14cm
pole=a²=3,5²=12,25cm²
zad.3]
AC=x
6+6+x=20cm
x=20-6-6
x=8cm= podstawa trójkata

obliczam h
h²=6²-4²
h²=36-16
h²=20
h=√20
h=2√5cm

pole=½ah=½×8×2√5=8√5cm²