Odpowiedzi

2009-10-24T16:41:29+02:00
OGÓLNIE:
Unikatowy w skali Europy obszar ruchomych wydm zwanych "Białymi Górami" wraz z przymorskimi jeziorami: Łebsko, Gardno, Dołgie Małe, Dołgie Duże. Występują cenne zbiorowiska leśne takie jak: bór bażynowy, brzezina bagienna, świeży bór bagienny, oraz bardzo rzadkie gatunki fauny, w tym awifauny, jak orzeł bielik i orzeł przedni. Występują także gatunki roślin reprezentujące grupy wymienione w załączniku II do Dyrektywy Siedliskowej UE oraz 28 gatunków ptaków z listy załącznika I do Dyrektywy Ptasiej UE, co dało podstawę do włączenia Parku do sieci obszarów chronionych Natura 2000. Park jest włączony do sieci Światowych Rezerwatów Biosfery i obszarów chronionych w ramach Konwencji Ramsarskiej.

OSOBNO KAŻDE:
Nazwa
Bagna Izbickie
Lokalizacja
gm. Główczyce, obręb Główczyce
Wielkość
281,18 ha
Główne walory przyrodnicze
- występuje tu sześć dominujących zespołów roślinnych, charakteryzujących środowisko wilgotne,
- bardziej interesujące rośliny rezerwatu to: wrzosiec bagienny, woskownica europejska, rosiczka okrągłolistna, przygiełka biała, turzyca bagienna, modrzewnica, bażyna czarna, bagno zwyczajne.

Nazwa
Torfowisko Pobłockie
Lokalizacja
gm. Główczyce, N-ctwo Damnica
Wielkość
112,31 ha
Główne walory przyrodnicze
- rezerwat jest cennym obszarem retencji wodnej,
- wśród najbardziej interesujących roślin występują tu m. in.: woskownica europejska, wrzosiec bagienny, modrzewnica, rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne.

Nazwa
Jezioro Modła
Lokalizacja
gm. Ustka, obręb Lędowo
Wielkość
194,80 ha
Główne walory przyrodnicze
- miejsce lęgowania ptactwa wodnego np. mewy śmieszki, mewy srebrzystej, mewy pospolitej, rybitwy czarnej, kaczki krzyżówki, łabędzia niemego, błotniaka łąkowego, remiza, kwiczoła,
- występowanie roślinności będącej podstawowym elementem decydującym o warunkach lęgowania ptaków, a także zespołów roślinności wodnej i szuwarowej typowej dla płytkiego, zarastającego jeziora przymorskiego.

Nazwa
Torfowisko Potoczek
Lokalizacja
gm. Kępice, obręb Obłężę
Wielkość
15,24 ha
Główne walory przyrodnicze
- bór bagienny o powierzchni 3,86 ha,
- rezerwat usytuowany jest w malowniczej dolinie otoczonej zalesionymi stokami wzniesień,
- ostoja zwierzyny płowej i czarnej.

Nazwa
Wzgórze Rowokół
Lokalizacja
gm. Smołdzino, obręb Smołdzino
Wielkość
562,81 ha
Główne walory przyrodnicze
- położenie stożka Rowokołu (115 m n.p.m.) w odległości zaledwie 6 km od morza wywołuje w nizinnym krajobrazie nadmorskim nieoczekiwane urozmaicenie oraz widokowy kontrast,
- las na stokach wzgórza sprawia miejscami wrażenie regla dolnego (udział buka i jodły).

Nazwa
Buczyna Nad Słupią
Lokalizacja
gm. Ustka, N-ctwo Ustka
Wielkość
18,92 ha
Główne walory przyrodnicze
- obiekt stanowi interesujący przykład drzewostanu bukowego.

Nazwa
Wierzchocińskie Jałowce
Lokalizacja
gm. Smołdzino, N-ctwo Damnica
Wielkość
18,92 ha
Główne walory przyrodnicze
- na skaju lasu z drzewostanem sosnowym występuje halizna ze skupieniem około 150 egzemplarzy jałowców,
- poszczególne okazy jałowca wytwarzają tu różne formy - kolumnowe, piramidalne, stożkowe i t. p. do wysokości 10 m.

1.3
Park krajobrazowy

Nazwa
Dolina Słupi
Lokalizacja
Oś parku stanowi dolina rzeki Słupi w jej środkowym biegu wraz z dorzeczem.
Wielkość
37 040 ha
Główne walory przyrodnicze
- w granicach Parku znajduje się 60 jezior z których najcenniejsze pod względem przyrodniczym to: Jasień, Skotawskie Małe i Durze, Głębokie, Borzytuchomskie Duże, Konradowo, Krzynia,
- siedliska roślinne o cechach zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych,
- występowanie rzadkich roślin: np. wawrzynek wilczełyko, pływacz zwyczajny, rosiczka,
- najcenniejsze przyrodniczo fragmenty Parku i jego otuliny zostały wydzielone w postaci ośmiu rezerwatów przyrody.

1.4
Obszary chronionego krajobrazu

Nazwa
Pas pobrzeża na wschód od Ustki.
Lokalizacja
Na wschód od ujścia rzeki Słupi, wzdłuż wybrzeża do jeziora Gardno.
Wielkość
3336 ha
Główne walory przyrodnicze
- wybrzeże morskie z plażami wydmami i klifem,
- cała gama roślinności nadmorskiej, od maleńkiej wydmotwórczej honkenii, aż po zespoły leśne jak: bory nadmorskie i buczyny.

Nazwa
Pas pobrzeża na zachód od Ustki (wschodnia część).
Lokalizacja
Na zachód od ujścia rzeki Słupi, wzdłuż wybrzeża do granicy powiatu.
Wielkość
7520 ha (pow.całk.)
Główne walory przyrodnicze
- bezpośrednie sąsiedztwo morza i związany z tym urozmaicony świat roślinny - roślinność wydmowa, bagienna, bory nadmorskie,
- kryptodepresyjne jezioro przymorskie: Modła,
- rezerwat przyrodniczy obejmujący najbliższe otoczenie Jeziora Modła.

Nazwa
Jezioro Łętowskie oraz okolice Kępic wraz z fragmentem doliny rzeki Wieprzy.
Lokalizacja
Obszar na północny zachód od Kępic do miejscowości Łętowo oraz ok. 7 km na południowy wschód od Kępic.
Wielkość
6880 ha
Główne walory przyrodnicze
- dwa duże jeziora: Łętowskie w północno-zachodniej części obszaru oraz Obłęskie na północno-wschodnim krańcu obszaru,
- bardzo duża lesistość obszaru - 76%,
- duża ilość pomników przyrody (13 szt.),
- interesujące obiekty przyrodnicze jak sędziwe drzewa i okazałe głazy polodowcowe (eratyki).
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-24T16:43:28+02:00
Unikatowy w skali Europy obszar ruchomych wydm zwanych "Białymi Górami" wraz z przymorskimi jeziorami: Łebsko, Gardno, Dołgie Małe, Dołgie Duże. Występują cenne zbiorowiska leśne takie jak: bór bażynowy, brzezina bagienna, świeży bór bagienny, oraz bardzo rzadkie gatunki fauny, w tym awifauny, jak orzeł bielik i orzeł przedni. Występują także gatunki roślin reprezentujące grupy wymienione w załączniku II do Dyrektywy Siedliskowej UE oraz 28 gatunków ptaków z listy załącznika I do Dyrektywy Ptasiej UE, co dało podstawę do włączenia Parku do sieci obszarów chronionych Natura
2000. Park jest włączony do sieci Światowych Rezerwatów Biosfery i obszarów chronionych w ramach Konwencji Ramsarskiej.

OSOBNO KAŻDE:
Nazwa
Bagna Izbickie
Lokalizacja
gm. Główczyce, obręb Główczyce
Wielkość
281,18 ha
Główne walory przyrodnicze
- występuje tu sześć dominujących zespołów roślinnych, charakteryzujących środowisko wilgotne,
- bardziej interesujące rośliny rezerwatu to: wrzosiec bagienny, woskownica europejska, rosiczka okrągłolistna, przygiełka biała, turzyca bagienna, modrzewnica, bażyna czarna, bagno zwyczajne.

Nazwa
Torfowisko Pobłockie
Lokalizacja
gm. Główczyce, N-ctwo Damnica
Wielkość
112,31 ha
Główne walory przyrodnicze
- rezerwat jest cennym obszarem retencji wodnej,
- wśród najbardziej interesujących roślin występują tu m. in.: woskownica europejska, wrzosiec bagienny, modrzewnica, rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne.

Nazwa
Jezioro Modła
Lokalizacja
gm. Ustka, obręb Lędowo
Wielkość
194,80 ha
Główne walory przyrodnicze
- miejsce lęgowania ptactwa wodnego np. mewy śmieszki, mewy srebrzystej, mewy pospolitej, rybitwy czarnej, kaczki krzyżówki, łabędzia niemego, błotniaka łąkowego, remiza, kwiczoła,
- występowanie roślinności będącej podstawowym elementem decydującym o warunkach lęgowania ptaków, a także zespołów roślinności wodnej i szuwarowej typowej dla płytkiego, zarastającego jeziora przymorskiego.
Więcej znajdziesz na wikipedi>>>:)
2 5 2