Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T15:51:51+01:00
Przywiązanie Polaków do idei patriotyzmu w okresie zaborów wystawione zostało na poważną próbę. Zwłaszcza po upadku powstania listopadowego 1831r., a następnie – styczniowego w 1863r., gdy polityka wynaradawiania prowadzona wobec Polaków przez zaborców oraz represje popowstaniowe szczególnie się nasiliły, zmuszeni oni byli do udzielenia sobie jasnej odpowiedzi na pytania o własną narodowość, patriotyzm oraz dokładny zakres tych definicji. O ile w zaborze austriackim zastosowano odrębne i wyjątkowe na tle pozostałych zaborów rozwiązanie polityczne, dając Galicji szeroka autonomię oraz dużą swobodę w podtrzymywaniu tradycji narodowej, o tyle w pozostałych dwóch zaborach – pruskim i rosyjskim prowadzono bezwzględną politykę germanizacji i rusyfikacji, dążąc – jak w przypadku Prus – do całkowitej unifikacji ziem polskich i ich mieszkańców z Rzeszą, czy też – jak w przypadku Rosji – do maksymalnego wyzysku ziem zabranych, wynarodowienia oraz narzucenia pełnego posłuszeństwa caratowi. Toteż przystępując do charakterystyki postaw i zachowań Polaków w stosunku do zaborców nie wolno pomijać uwarunkowań politycznych oraz stosunku państw zaborczych do kwestii polskiej, gdyż maja one znaczący wpływ na kształtowanie się tych postaw.
3 3 3