PROSZĘ O PRZETŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI
Moje ferie zimowe trwały od 1 do 14 lutego 2010 roku. W tym roku pogoda była wymarzona. Było bardzo dużo śniegu więc jeździliśmy na sankach i łyżwach. Pierwszy tydzień ferii spędziłem w domu z rodziną i ciotecznym rodzeństwem. Organizowaliśmy kuligi podczas, których była wspaniała zabawa i dużo śmiechu, wszyscy bawili się wyśmienicie. Resztę czasu spędziliśmy grając na komputerze, oglądając TV lub grając w gry planszowe. W drugim tygodniu odwiedziłem swojego kuzyna Jakuba. Większość czasu spędzaliśmy w domu, a wieczorami jeździliśmy na kręgle lub oglądaliśmy ciekawe filmy. Chodziliśmy również do pobliskich lasów, żeby po świeżo spadniętym śniegu tropić leśne zwierzęta. W środę z samego rana pojechaliśmy odwiedzić ciocię w Olsztynie, którą bardzo lubimy. Po obiedzie wybraliśmy się wszyscy razem do pobliskiego centrum handlowego, gdzie było wiele sklepów i różnego rodzaju miejsc rozrywki. Gdy zmęczyliśmy się chodzeniem po sklepach kupiliśmy popcorn i colę i poszliśmy do kina na film „Avatar”, który się bardzo nam podobał. Gdy już wróciłem do domu był tłusty czwartek. Razem z babcią piekliśmy pączki, a wieczorem razem z przyjaciółmi za tak zwane „dziady” i chodziliśmy po domach. Zebraliśmy dużo słodyczy, które potem razem zjedliśmy.
W ostatnią sobotę razem z tatą postanowiliśmy zorganizować kulig. Zaprosiłęm koleżanki i kolegów z klasy i spędziliśmy naprawdę wspaniałe popołudnie. Po dwugodzinnym kuligu wszyscy byli bardzo przemoczeni i zmęczeni. Większość kolegów i koleżanek zaprosiłem do domu. Gdy wszyscy się przebrali, mama zaprosiła wszystkich na herbatę i pączki. Później odwiedziliśmy koleżankę, która mieszka niedaleko i oglądaliśmy u niej filmy. Mimo wielu atrakcji i rozrywek musiałem znaleźć czas na pomoc rodzicom. W ferie oczywiście długo spałem i wróciłem wypoczęty. Ferie, które przeżyłem w tym roku, dostarczyły mi wiele radości i zabawy, ponieważ spędziłem je w świetnej atmosferze i z przyjaciółmi. Teraz pozostało tylko odliczać dni do wakacji.

2

Odpowiedzi

2010-03-12T16:07:58+01:00
My winter holidays lasted from 1 to 14 February 2010. This year the weather was perfect. So there was much snow very much we went on the toboggan and skate. I spent the first week of holidays at home with the family and ciotecznym with siblings. We organised sleigh rides during, of which there were a wonderful play and much laughter, everyone played delicious. We spent the rest of the time playing on a computer, examining the TV or playing board games. In the second week I visited my cousin of Jakub. We spent the majority of the time at home, and we went by evenings for bowling or we watched interesting films. We also walked to nearby forests, if only after fresh spadniętym to track the snow forest animals. On Wednesday early in the morning we went to visit the auntie in Olsztyn which very much we like. After the dinner we went everyone with time to a nearby shopping centre, where many shops were and of places of different kind of entertainment. When we got tired of walking on shops we bought the popcorn and cola and we went to a film „ Avatar ” which very much we liked. When I already got back home the last Thursday of carnival was. With the grandmother we baked donuts, and with evening with friends too so-called „ grandfathers ” and we walked on houses. We cleared away many sweets which then together we ate. On last Saturday with the Dad we decided to organize the sleigh ride. Zaprosiłęm of the friend and classmates and we spent the really wonderful afternoon. After the two-hour sleigh ride everyone were very much drenched and tired out. I invited the majority of friends and friends home. When everyone changed, the mum invited everyone to the tea and donuts. Later we visited the friend which is living close by and we watched films at her. In spite of many attractions and entertainment I had to find the time for the help of parents. Into holidays of course long I slept and I came back well rested. Holidays which I survived this year, delivered a lot of joy and games to me, since I spent them in the excellent atmosphere and with friends. Now it remained only to deduct days up to holidays.
2010-03-12T16:11:06+01:00
My winter holidays lasted from 1 to 14 February 2010. This year the weather was perfect. It was a lot of snow then rode in the sleigh and ice skating. The first week of holidays spent at home with his family and cousin siblings. Organized rides in which was great fun and much laughter, we all enjoyed excellent. Rest of the time spent playing on the computer, watching TV or playing board games. In the second week I visited her cousin James. Most of the time spent at home, and rode in the evenings bowling or watching interesting movies. We went also to the surrounding forests, to the freshly snow spadniętym hunt forest animals. On Wednesday, the morning we went to visit Aunt in Olsztyn, which is very like. After dinner we went together to a nearby shopping center, where there were many different kinds of shops and entertainment venues
When we tired walking the shops to buy a popcorn and cole and went to the cinema film "Avatar," which we are very pleased. Once I returned home Thursday was fat. Together with my grandmother bake doughnuts, and in the evening with his friends for so-called "beggars" and went from house to house. We've collected a lot of sweets, which they then ate together.
In last Saturday together with my dad decided to organize sleigh rides. I invited colleagues and classmates and spent a really wonderful afternoon. After a two-hour sleigh ride were all very tired and przemoczeni. Most classmates invited to the house. When all dressed up, my mother invited all the tea and donuts. Later we visited the colleague who lives nearby and watched movies with her. Despite the many attractions and entertainment had to find time to help parents. In the long holidays, of course, came back rested and slept. Holidays, which I experienced this year, have provided me much joy and fun, because I spent them in a great atmosphere and friends. Now only is countdown to the holidays.