Odpowiedzi

2010-03-12T17:00:15+01:00
Pełna nazwa organizacji:
Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Kategoria:
ochrona zdrowia pomoc społeczna i charytatywna

Znak:
C067

Adres:
ul. Tamka
00-349, Warszawa
mazowieckie

Forma organizacji:
2

Kontakt:
tel: [22] 827 78 44, tel/fax: 826 08 74

Prezes:
Józef Bogdaszewski

Oddziały terenowe:
92

Data pierwszej rejestracji:
18.07.1989 r.

Liczba członków organizacji:
7-8000 osób, w tym członkowie wspomagający, wolontariusze i współpracownicy.

Liczba pracowników:
1 etat, 3 umowy - zlecenia (rocznie), 130 - 160 wolontariuszy

Nieruchomości w użytkowaniu:
brak

Średnia kwota przychodu rocznego:
15430

Cele:
Krajowy Komitet działa w oparciu o statut TPD i własny regulamin zatwierdzony przez ZG TPD. Komitet reprezentuje, w skali kraju, dzieci i młodzież niepełnosprawną, środowiska rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi i terenowe koła pomocy dzieciom niepełnosprawnym (w większości z porażeniem mózgowym, rozszczepem kręgosłupa, przepukliną oponowo - rdzeniową, zanikiem mięśni, chorobą Perthesa i Schouermanna). Komitet upoważniony jest do występowania wobec władz administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, w sprawach będących przedmiotem działań Komitetu. Rozwijanie form pomocy i opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Integrowanie pracy kół przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych.

Rodzaj podejmowanych przedsięwzięć:
1) integracja środowiska, 2) inicjowanie i ocena uregulowań prawnych wynikających z potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin, 3) działania interwencyjne, w sprawach których załatwienie wymaga rozwiązań na szczeblu centralnym, 4) inicjowanie rozwiązań systemowych, w zakresie opieki zdrowotnej, pomocy terapeutycznej i kształcenia, 5) organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów dla środowiska niepełnosprawnych i ich rodzin, z udziałem specjalistycznej kadry i wolontariuszy, 6) uświadamianie społeczeństwu problematyki niepełnosprawności, 7) wydawanie publikacji i materiałów informacyjnych dotyczących problemów środowiska osób niepełnosprawnych, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i obozów integracyjnych, 8) inspirowanie działań w zakresie organizacji imprez sportowych, turystycznych i artystycznych z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 9) organizowanie wymiany doświadczeń oraz poradnictwa, w zakresie popularyzowania metod rehabilitacji i form kształcenia, 10) współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, 11) angażowanie i współpraca z wolontariuszami. Formami działań organizacji są otwarte spotkania, na których spotykają się organizacje, instytucje i osoby pragnące wspomóc środowisko rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Formy działania:
-

Opis zgłaszanej inicjatywy:
-

Środki przeznaczone na realizację zgłaszanej inicjatywy:
46292

W tym:
a) środki publiczne - 10 809,00 zł., b) prywatne (darowizna) - 18 540,90 zł. c) pomocowe, granty zagraniczne - 9 000,00 zł., d) własna działalność gospodarcza - 0,00 zł., e) inne (udział własny) - 7 942,68 zł.

Rok zgłoszenia inicjatywy:
2002

Przyznana nagroda:
inne

Rok przyznania nagrody:
-

Dokumentacja:
ankieta, zaproszenie i programy szkoleń, wycinki prasowe, kserokopia dyplomu z podziękowaniami dla Komitetu, kserokopia listu podsekretarza stanu w MEN, Włodzimierza Paszyńskiego , informacja o książce "Nie ma dzieci bez szans".

Rekomendacje:
Urząd Miasta i Gminy w Bogatynii, reprezentowany przez Zastępcę Burmistrza, Zbigniewa Szatkowskiego; Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wałbrzychu, reprezentowana przez dyrektora Urszulę Polowy; Powiatowe Centrun Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, dyr. Elżbieta Zbonikowska; Iwona Nowak, przedstawiciel Lions Club Warszawa - Arka.

Autor opisu:
M.Ł.