Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-24T17:23:07+02:00
Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, którzy - niezależnie od liczby źródeł przychodów - prowadzili np. pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej; uzyskali przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach; mieli przychody, od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek; uzyskali przychody z zagranicy.

W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie z małżonkiem, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.
reklama
Przy wypełnianiu zeznania PIT-36 najwięcej problemów sprawia wypełnienie poz. od 249 do 296 (1). Należy w nich wykazać należne zaliczki za poszczególne miesiące roku podatkowego.

Są to rubryki, które wystąpiły w zeznaniu po raz pierwszy, w związku z tym, że w 2007 roku nie obowiązywała deklaracja PIT-5. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie pozycji dotyczących zaliczek za listopad i grudzień. Mianowicie nie należy w listopadzie wpisywać zaliczki w podwójnej wysokości, tak jak to zostało wpłacone, lecz z rozbiciem na listopad i grudzień.

Kolejną kwestią jest wysokość odliczeń od podatku - można odliczyć kwotę do wysokości podatku należnego. Tak więc w zeznaniu i załączniku wpisujemy kwotę przysługującego odliczenia do wysokości podatku należnego.

Jeszcze jedna ważna sprawa: prawo do wspólnego rozliczenia się małżonków nie przysługuje, gdy jedno z nich prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej lub podatku liniowego.

W sytuacji, gdy prowadzona działalność jest opodatkowana na zasadach ogólnych, należy pamiętać o dołączeniu załącznika PIT/B (2).
Rozliczamy PIT-37

Zeznanie podatkowe PIT-37 przeznaczone jest dla osób rozliczających się z przychodów uzyskanych ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego) oraz pracy nakładczej, emerytur lub rent krajowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną.

Przy pomocy tego druku rozliczamy się także z: zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów, przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zleceń, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej), przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych, świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, należności z umowy aktywizacyjnej.

Nie dotyczy to jednak osób, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Są obowiązane doliczać do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci i obniżają dochody o straty z lat ubiegłych.


CIT-8, czyli jak osoby prawne rozliczają się z podatku dochodowego za 2008 r.
Grzegorz Proksa, Renata Madej

Spółki kapitałowe (także w organizacji), spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, które wraz z rokiem kalendarzowym zakończyły swój rok podatkowy, do końca marca muszą rozliczyć się z fiskusem.

Obowiązek złożenia rocznego zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym ciąży na wszystkich podatnikach podlegających przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT), z wyjątkiem zwolnionych od podatku.
(...)

Zeznanie roczne za 2008 r. (i inny niż kalendarzowy rok podatkowy kończący się w tymże roku) składamy na formularzu CIT-8 według takiego samego wzoru co w roku poprzednim (wersja 21, określona w rozporządzeniu ministra finansów z 18 grudnia 2006 r. w sprawie określania niektórych wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych; DzU nr 243, poz. 1761). Można go pobrać bezpośrednio z urzędu skarbowego albo wydrukować ze stron internetowych Ministerstwa Finansów.
(...)

Dla podatników CIT rokiem podatkowym co do zasady jest rok kalendarzowy. Jednak w statucie albo w umowie spółki podatnik może postanowić inaczej i o swojej decyzji poinformować naczelnika urzędu skarbowego. Nadal jednak rok podatkowy musi być okresem kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych.

U rozpoczynających działalność gospodarczą pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy kalendarzowych.
(...)

Grzegorz Proksa jest konsultantem w Dziale Doradztwa Podatkowego PricewaterhouseCoopers
Renata Madej jest doradcą podatkowym, menedżerem w tym dziale
1 5 1