Odpowiedzi

2010-03-12T17:57:44+01:00


TWOJE MIASTO, dnia ...........................


............................................................
(imiona i nazwisko)

.............................................................
(data urodzenia)

..............................................................
(adres zamieszkania)

..............................................................
(Pesel)


Dyrektor
-->Tu nazwa pełna Gimnazjum


Proszę o przyjęcie mnie na rok szkolny 2010/2011 do kl. I - ej o profilu(*)

................................................................................................................

1. Wybieram dwa języki obce: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki/podkreśl wybrany język/ nadobowiązkowo dla chętnych: język włoski, łacina

2. Imię ojca................................................

3. Imię matki..............................................

4. Adres rodziców (opiekunów).............................................................

5. Dodatkowe informacje......................................................................

.......................................................................................................

............................

/podpis ucznia/


Załączam dokumenty:

1. Świadectwo zdrowia.
2. Dwie fotografie /podpisane z tyłu -imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania/
3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
4. Kserokopia zaświadczenia o wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej.
------------------------------------------------------------------------------
/(*) klasy o profilu ogólnym, sportowym, informatyczno-matematycznym, dziennikarsko-teatralnym, językowym, ekologicznym/
1 1 1
2010-03-12T18:02:18+01:00
miejscowość, data
Twoje imię i nazwisko
adres
kod pocztowy
telefon

Dyrektor (nazwa gimnzajum)

Zwaracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do gimnazjum (nazwa szkoły).
Prośbę swą motywuję tym, że w obecnej szkole uzyskuję wysokie wyniki w nauce. Chicałabym także rozwijać swoje zainteresowania. Jestem dobrym sportowcem ,dlatego mogłabym reprezentaować gimnajum.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Z poważaniem
(podpis)

2 3 2