Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T19:16:51+01:00
Masz najpierw po polsku:
Dość krótka, ale rzeczowa notatka biograficzna o Adamie Mickiewiczu:

Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798r. w Zaosiu, k. Nowogródka. Jego rodzina wywodziła się z drobnej szlachty, ojciec pracował w sądzie w Nowogródku. W tamtych okolicach upłynął pierwszy okres życia młodego Adama, który tam chodził do szkoły prowadzonej przez dominikanów. W 1812r. Mickiewiczowi umarł ojciec. W 1815r. rozpoczął studia w Wilnie, a po nich pracę w Kownie. W tym miejscu wyodrębnia się drugi etap w życiu wieszcza. Powstają pierwsze utwory poetyckie, t.j. "Oda do młodości" i "Pieśń filaretów", a jakiś czas później także II część "Dziadów". Wtedy Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę, do której miłość wpłynęłą na całe życie Adama oraz jego twórczość. W 1823r. organizacja filomatów, do której należał, została zdekonspirowana. W wyniku postępowania sądowego skazano go na areszt a potem zesłanie do Rosji. Tam rozpoczął się kolejny okres w jego życiu, tzw. etap rosyjski. W tym czasie dużo podróżował (Krym, Moskwa, Petersburg, Odessa). W Rosji powstały słynne "Sonety krymskie" i "Konrad Wallenrod". W 1829r. rozpoczął się etap drezdeński w życiu Mickiewicza. Wiele podróżował (Niemcy, Włochy, Szwajcaria). W końcu znalazł się w Dreźnie, gdzie napisał III część "Dziadów". W 1832r. przybył do Paryża, gdzie rozpoczął się ostatni etap życia Mickiewicza. W 1834r. ożenił się z Celiną Szymanowską, z którą miał sześcioro dzieci. W tym też roku wydał swoje ostatnie, wielkie dzieło - "Pana Tadeusza". Adam Mickiewicz zmarł 26 listopada 1855r. w Konstantynopolu, prawdopodobnie na cholerę.

A teraz masz tłumaczenie na angielski:
Rather short, but MICE biographical note about Adam
Mickiewicz:

Adam Mickiewicz was born on 24 December 1798r. in Zaosiu,
k. Nowogrodek. His family descended from a small
gentry, his father worked at the court in Nowogrodek. In
those near the first period expired life of a young
Adam, who went to school there run by
Dominicans. In 1812. Mickiewicz's father died. In
1815. began to study in Vilnius, and after their work in
Kaunas. At this point, extracts the second stage in the life
bard. Created the first poems, i.e. Ode
the youth "and" Song Filaretów "and some time later
and II "Forefathers' Eve". Then he met Mickiewicz Maryla
Wereszczakównę, which received a love for life
Adam and his work. W 1823r. organization
Philomaths, to which he belonged, was exposed. In
outcome of legal proceedings was sentenced to jail and then
deportation to Russia. There began another period in his
life, so. Russian stage. During this time he traveled extensively
(Crimea, Moscow, St. Petersburg, Odessa). In Russia, created
famous "Crimean Sonnets" and "Conrad Wallenrod. W 1829r.
Dresden began to phase in the life of Mickiewicz. Many
traveling (Germany, Italy, Switzerland). Finally, he found
in Dresden, where he wrote Part III of "Forefathers' Eve". In
1832r. arrived in Paris, where he began the last
Mickiewicz's life stage. W 1834r. married Celina
Szymanowska, with whom he had six children. At the same
he published his last great work - "the Lord
Tadeusz. Adam Mickiewicz died November 26 1855. In
Constantinople, possibly from cholera.