Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T19:25:29+01:00
Michelangelo - Italian Michelangelo - was born on 6 March 1475 years in Caprese, a small town near Florence. He was the son of Lodovico Buonarrotti and Francesca Miniato del Sera, was his elder brother Leonard. Even as an infant was placed under the care of a stonemason's wife, because his mother, an extremely young and inexperienced, did not give cope with bringing up deuces small children. So a large part of his childhood spent away from home and family.

Michelangelo from the early teenage years wanted to be an artist. His father, however, would not agree. When the boy was 13 years old, he managed to finally convince his father and joined the studio of painter brothers Ghirlandio, where he spent 3 years. But after two broke the contract - Studio bored him, because already learned everything he could, far surpassed his masters in the art of painting. Wanted to study sculpture. Garden Duke of Florence, Lorenzo the Magnificent, this was the best place. Duke was the first patron of Michelangelo and his great friend. It soon became clear that Michelangelo sculpture has great talent,, arousing envy among other artists.

After the death of Lorenzo the Magnificent in 1492, Michelangelo began work in a hospital, the monastery of St.. Spirit in Florence. He was dead instantly, helping in all the work carried out in the dissecting room. He recognized the work of the mechanism of the human body, muscles, internal organs, skeleton. This knowledge is evident in every detail, then the resulting work.
In 1497, Michelangelo left for Rome, where he was working for the Church, which was rich and could afford the marble road, in which the artist carved. The first order came from the Cardinal Jean de Lagrualas Bilhères. Michelangelo carved for him a monument gravestone - Piet, or holding on his knees św.Marię stripping of the cross of Christ.

In 1501 years, Michelangelo returned to Florence, where to order the city of David, carved - measuring 4 meters marble statue of the biblical hero. In 1505 Pope Julius II summoned him to Rome, that the artist had built his tomb with 40 statues. Julius II changed his plans after the arrival of the Vatican, which greatly angered by Michelangelo. The Pope ordered the artist-painting the ceiling of the Sistine Chapel in the Vatican. Michelangelo initially be resisted and protested, but eventually could not refuse. Paint murals took him 4 years. It was an exhausting job at a height of 20 meters above the ground. The frescoes represent the story of creation according to Genesis.
In 1536, Michelangelo painted the scene has received the Doomsday on the altar wall of the Sistine Chapel. The painting is dark and gloomy, in contrast to the joyous and colorful arches. In 1555 the artist began work on uncompleted never Piet Rondadini, 1561 years and has designed the dome of the Church of St.. Peter in the Vatican.

Michelangelo died in 1564, 18 February, at the age of 89. Is considered one of the greatest artists of all time. His works tell us how more than 400 years ago, people lived, we see in them the world of personal joys and sorrows of the author.

Co znaczy:
Michał Anioł – po włosku Michelangelo – urodził się 6 marca 1475 roku w Caprese, małym miasteczku niedaleko Florencji. Był synem Lodovica Buonarrotti i Francesci Miniato del Sera, miał starszego brata Leonarda. Jako niemowlę jeszcze został oddany pod opiekę żonie kamieniarza, gdyż jego matka, osoba bardzo młoda i niedoświadczona, nie dawała sobie rady z wychowywaniem dwójki małych dzieci. Dużą więc część swojego dzieciństwa spędził z daleka od domu i rodziny.

Michał Anioł już od wczesnych lat młodzieńczych pragnął zostać artysta. Jego ojciec nie chciał się jednak zgodzić. Gdy chłopiec miał 13 lat udało mu się wreszcie przekonać ojca i przyłączył się do pracowni malarskiej braci Ghirlandio, gdzie miał spędzić 3 lata. Po dwóch jednak zerwał umowę – pracownia znudziła go, nauczył się już bowiem wszystkiego, czego mógł, znacznie przewyższył swych mistrzów w sztuce malarskiej. Zapragnął studiować rzeźbę. Ogród księcia Florencji, Wawrzyńca Wspaniałego, był do tego najlepszym miejscem. Książę był pierwszym mecenasem Michała Anioła, a także jego wielkim przyjacielem. Wkrótce stało się jasne, że Michał Anioł ma ogromny talent rzeźbiarski, , wzbudzający zazdrość wśród innych artystów.

Po śmierci Wawrzyńca Wspaniałego w 1492 r., Michał Anioł zaczął pracować w szpitalu klasztornym św. Ducha we Florencji. Zajmował się tam zmarłymi, pomagał we wszystkich pracach wykonywanych w prosektorium. Poznał pracę mechanizmu ciała ludzkiego, mięśni, narządów wewnętrznych, szkieletu. Wiedza ta widoczna jest w każdym szczególe powstałych potem prac.
W 1497 r. Michał Anioł wyjechał do Rzymu, gdzie miał pracować dla Kościoła, który był bogaty i mógł pozwolić sobie na drogi marmur, w którym rzeźbił artysta. Pierwsze zamówienie pochodziło od kardynała Jean’a Bilheres de Lagrualas. Michał Anioł wyrzeżbił dla niego pomnik nagrobny – Pietę , czyli św.Marię trzymającą na kolanach zdjętego z krzyża Chrystusa.

W 1501 roku Michał Anioł wrócił do Florencji, gdzie na zamówienie władz miasta wyrzeźbił Dawida – mierzący 4 metry marmurowy posąg bohatera biblijnego. W 1505 papież Juliusz II wezwał go do Rzymu, aby artysta wybudował mu grobowiec z 40 posągami. Juliusz II zmienił jednak plany, już po przyjeździe artysty do Watykanu, co bardzo rozgniewało Michała Anioła. Papież polecił artyście przemalowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. Michał Anioł początkowo się opierał i protestował, ale w końcu nie mógł odmówić. Namalowanie fresków zajęło mu 4 lata. Była to wyczerpująca praca na wysokości 20 m nad ziemią. Freski przedstawiają historię stworzenia świata według Biblii.
W 1536 r. Michał Anioł otrzymał zlecenie namalowania sceny Sądu Ostatecznego na ścianie ołtarzowej Kaplicy Sykstyńskiej. Malowidło jest ciemne i ponure, w przeciwieństwie do radosnego i kolorowego sklepienia. W 1555 artysta rozpoczął prace nad nigdy niedokończoną Pietą Rondadini , a w 1561 roku zaprojektował kopułę kościoła św. Piotra w Watykanie.

Michał Anioł zmarł w roku 1564, 18 lutego, w wieku 89 lat. Uznawany jest za jednego z największych artystów wszechczasów. Jego dzieła mówią nam jak ponad 400 lat temu żyli ludzie, widzimy w nich świat osobistych radości i smutków autora.

Mogą być błędy, nie obiecuje że wszytko jest dobrze... :)