1.Który z wymienionych czynników dotyczy struktury agrarnej i jest powodem trudności polskiego rolnictwa?
a)niski stopień mechanizacji
b)niski poziom wykształcenia rolników
c)mała liczba dużych gospodarstw
d)małe zużycie środków ochrony roślin
2.Obszar wydzielony ze względu na ochronę wyjątkowo cennych fragmętów krajobrazu naturalnego lub kulturowego to:
a)pomnik przyrody
b)park narodowy
c)rezerwat przyrody
d)zespół przyrodniczo-krajobrazowy

2

Odpowiedzi

2010-03-12T20:06:02+01:00
1.a)niski stopień mechanizacji
2.c)rezerwat przyrody