Odpowiedzi

2010-03-12T20:37:55+01:00
Ek = Epg
mv²/2 = mgh
v²/2 = gh
v² = 2gh
v = √2gh

gdzie 'g' to przyspieszenie ziemskie
2010-03-12T20:39:23+01:00
Mgh+½mV₀²=½mV²
2gh+V₀²=V²
V=√(2gh+V₀²)