Odpowiedzi

2009-10-24T18:14:03+02:00
A) Jednym z największych błędów, jakich niemuzułmanie dopuszczają się w interpretowaniu Islamu jest pojmowanie słowa „Allah”. Z rozmaitych powodów wiele osób wierzy, iż muzułmanie czczą innego Boga, niż chrześcijanie i żydzi. Jest to całkowicie błędna opinia, albowiem „Allah” jest po prostu arabskim słowem, które znaczy – „Bóg”- i tylko „Jeden Bóg”. I aby nie było wątpliwości; muzułmanie czczą Boga Noego, Abrahama, Mojżesza, Dawida i Jezusa - niech pokój będzie z nimi wszystkimi. Jednakże prawdą jest, że żydzi, chrześcijanie oraz muzułmanie mają inną koncepcję Boga Wszechmogącego. Na przykład muzułmanie - podobnie jak żydzi - odrzucają wiarę chrześcijan w świętą Trójcę oraz w boskie wcielenie. To jednak nie oznacza, że każda z tych trzech religii czci innego Boga, ponieważ, jak już zostało powiedziane, jest tylko Jeden Prawdziwy Bóg.

Judaizm, chrześcijaństwo oraz islam uważają się za religie „Wyznania Abrahamowego”, i wszystkie trzy mianują siebie wyznaniami „monoteistycznymi”. Jednakże islam naucza, iż inne religie, w taki czy inny sposób, wypaczają i unieważniają czystą i właściwą koncepcję wiary w Boga Wszechmogącego, poprzez zaniedbywanie jego prawdziwych nauk i wprowadzanie innowacji stworzonych przez człowieka.Po pierwsze, należy zaznaczyć, iż „Allah” jest tym samym słowem, którego żydzi oraz chrześcijanie mówiący po arabsku używają dla określenia Boga. Jeśli weźmiesz do rąk Biblię w języku arabskim zauważysz, że słowo „Allah” występuje tam, gdzie w Biblii w języku angielskim występuje słowo Bóg. Dzieje się tak dlatego, ponieważ „Allah” jest jedynym słowem w języku arabskim, które odpowiada angielskiemu słowu „God” /Bóg/ pisanemu przez duże G /B/. Ponadto słowo „Allah” nie istnieje w liczbie mnogiej, ani w żadnym rodzaju /męskim bądź żeńskim/, co idealnie oddaje islamską koncepcję Boga. Z tego powodu, jak również dlatego, że Koran, który jest świętą księgą muzułmanów został zesłany w języku arabskim, niektórzy Muzułmanie używają słowa „Allah” mówiąc o „Bogu” nawet jeśli mówią innym językiem niż arabski. Nawyk ten dotyczy nie tylko słowa „Allah”, gdyż wielu Muzułmanów używa arabskich słów, kiedy dyskutują na temat kwestii Islamu, bez względu na język, w którym toczy się dyskusja. Dzieje się tak dlatego, ponieważ powszechne nauki o Islamie - mimo że zostały przetłumaczone na wszystkie ważniejsze języki - zachowały pierwotną formę w języku arabskim.

b) Muzułmanin ma pięć obowiązków, zwanych pięcioma filarami islamu (Arkan ad-din, Arkan-al-Islam). Są one traktowane bardzo poważnie przez wyznawców głównego nurtu tej religii (sunnitów, szyitów i charydżytów), natomiast wiele ugrupowań religijnych pochodzenia szyickiego (np. alewici czy alawici) uważają je tylko za zalecenia, symbole i niekoniecznie się do nich stosują.

Pierwszy filar – szahada – włącza formalnie do wspólnoty. Często wymagana jest jednak obecnie obecność imama (choć przyjęcie islamu jest wyłącznie sprawą między wiernym a Bogiem), jednak jeśli to nie jest możliwe (np. na łożu śmierci) – nie ma takiego obowiązku. Na niektórych stronach internetowych proponuje się przyjęcie islamu przez internet poprzez przeczytanie szahady i kliknięcie potwierdzenia. Olbrzymia większość autorytetów religijnych nie zgadza się jednak z tym podejściem. Ponadto islam (według większości teologów) przyjmuje każdy przed narodzeniem – dopiero po nim ludzie się od niego odwracają – szahada jest więc formalnym potwierdzeniem wiary dla muzułmanina i powrotem na łono islamu dla konwertyty.

Pozostałe cztery filary powinny być wypełniane przez każdego muzułmanina i są formą okazywania wiary. Tylko osoby, które przyjęły islam tuż przed śmiercią, nie muszą ich wypełnić. Czasem jako nieoficjalny, szósty filar podaje się dżihad. Z tą interpretacją nie zgadza się większość teologów – szczególnie jeśli chodzi o „mały dżihad” – wojnę z niewiernymi (ponadto znaczna część z nich twierdzi, że nie ma żadnych podstaw do niego po okresie podbojów islamskich w VII wieku. Co do „dużego dżihadu” – walki z własnymi słabościami – nie jest on filarem wiary, ale głównie na jego podstawie Bóg będzie sądził muzułmanów w dniu Sądu Ostatecznego.
2009-10-24T18:14:13+02:00
Bogiem islamu jest Allah.
obowiązkami islamu są:

1. wyznanie wiary w jednego Boga (szahada);
2. modlitwa rytualna (salat);
3. post (saum);
4. jałmużna (zakat);
5. pielgrzymka (hadżdż).