1.Przeprowadzono reakcję strącenia osadu chlorku srebra, używając 20g AgNO3.Ile wynosiła masa wydzielonego osadu?
2.Objętość SO2 konieczna do reakcji z 20g NaOH(jeśli wiesz, że powstaje siarczan(IV)sodu) wynosi w warunkach normalnych:
3.Porównano liczbę moli cząsteczek zawartą w 10g PbCO3 z liczbą moli cząsteczek zawartych w 10g Na2CO3 oraz 20g Al2(SO4)
4.Oblicz objętość(w warunkach normalnych) tlenu potrzebną do całkowitego spalenia 12g C2H6, jeśli wiesz, że spalenie następuje do CO2 i wody
5.Przeprowadzono reakcję zobojętnienia wodorotlenku wapnia za pomocą kwasu azotowego(V). Liczba moli HNO3 potrzebna do zobojętnienia 32g wodorotlenku wapnia wynosi:
6.Gęstość chlorowodoru w warunkach normalnych wynosi:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T21:45:20+01:00
Zadanie 1.
AgNO₃ + HCl → AgCl| + HNO₃
stosunek 1:1
169,88 → 143,32
20g → xg
x= 16,835g
Odpowiedź: masa wytrąconego osadu to 16,835g

Zadanie 2.
SO₂ + 2 NaOH → Na₂SO₃ + H₂O
stosunek 1:2
64g → 80g
xg → 20g
x= 16g

1 mol → 64g
16g → x moli
x= 0,25 mola

1 mol → 22,4 dm³
0,25 mola → x dm³
x= 5,6 dm³

Odpowiedź: objętość SO₂ niezbędnej do reakci z 20g NaOH to 5,6 dm.

Zadanie 3.
10g PbCO₃= 0,037 mola
10g Na₂CO₃= 0,094 mola
20g Al₂(SO₄)= 0,133 mola

Zadanie 4.
2 C₂H₆ + 7 O₂ → 4 CO₂ + 6 H₂O
stosunek 2:7
60g → 224g
12g → xg
x= 44,8g

1 mol → 32g
44,8g → x mola
x= 1,4 mola

1 mol → 22,4 dm³
1,4 mola → x dm³
x= 31,36 dm³

Odpowiedź: objętość tlenu potrzebna do spalenia 12g C₂H₆ to 31,36 dm³

Zadanie 5.
Ca(OH)₂ + 2 HNO₃ → Ca(NO₃)₂ + 2 H₂O
stosunek 1:2
74g → 63g
32g → xg
x= 27,24g

1 mol → 63g
27,24g → x moli
x= 0,43 mola

Odpowiedź: liczba moli HNO₃ potrzebna do zobojętnienia 32g wodorotlenku wapnia wynosi 0,43 mola

Zadanie 6.
36,5g/mol
1 mol → 22,4 dm³
0,001 dm³→ xg
x= 0,001629 g/cm³

Odpowiedź: gęstość chlorowodoru w warunkach normalnych wynosi 0,001629 g/cm³
14 3 14