1. przetłumaczyć ;)
W obecnych czasach chyba każdy poważnie rozważa swoją przyszłość.
Praca to jeden z ważniejszych aspektów naszego życia.
Nie mam jeszcze dokładnie sprecyzowanego kierunku mojej dalszej edukacji,
jednak z pewnością wybiorę się na studia.
Zastanawiam się, w jakim zawodzie sprawdziłabym się najlepiej.
Myślę, że zawodem, który by spełniał moje oczekiwania byłby prawnik.
Jest to osoba mająca duże wykształcenie.
Prawnik powinien się charakteryzować dobrą pamięcią, niezbędną do zapamiętania wszystkich elementów jakieś sprawy, ale także musi mieć zdolność koncentracji uwagi .
Ta koncentracja potrzebna jest mu do rozwiązywania problemów.Uważam tez, że każdy prawnik jest powołany do tej funkcji aby pomagać ludziom. Biorę też pod uwagę zawód policjanta. Policjant jest funkcjonariuszem powołanym do bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Praca policjanta wymaga odporności na stres i prace w trudnych warunkach.
Wymagane są także dokładność, spostrzegawczość, szybki refleks, dobry wzrok.
Musi go także cechować dyskrecja, gdyż zdobywane przez niego informacje mają charakter tajny.
Innymi planami niż kariera zawodowa w moim życiu jest założenie szczęśliwej, kochającej się rodziny, która będzie się zawsze nawzajem wspierała.
Wszystko, co zawarłam w mojej wypowiedzi, jest moim pomysłem na dalsze życie.
Pragnę właśnie tak pracować, dać coś z siebie drugiemu człowiekowi.

2

Odpowiedzi

2009-10-24T19:02:00+02:00

Nowadays unless everyone seriously considering their future.
Work is one of the most important aspects of our lives.
I do not have exactly the explicit direction of my further education,
But certainly I will choose to study.
I wonder what profession proved to be the best.
I think the profession, which would satisfy my expectations would be a lawyer.
This is a person with high education.
Lawyer should be characterized by a good memory to remember all the necessary elements of any other issues, but also must have the ability to concentrate attention.
This concentration is needed to solve his problems. I believe also that every lawyer is appointed to this function to help people. Also take into account the profession of a policeman. The policeman is appointed to officer safety and public order.
Police work requires resilience to stress and work under difficult conditions.
Shall also be required accuracy, perceptiveness, quick reflexes, good eyesight.
It must also characterized by secrecy, it gained its information is secret.
Other than career plans in my life is the establishment of a happy, loving family that will always support each other.
Everything I made in my speech, my idea is to continue life.
I would like to work like that, give something of yourself to another person.
2009-10-24T19:02:17+02:00
Probably, each considers future in present times seriously. Work don't beguile it one of our important aspect of life. It don't beguile specified direction of my farthest education exactly else, however, I will go with certitude on studios (studies). I think , I would be checked in that profession (contest) best. I think, that profession (contest), which (who) granted my expectations be lawyer . There is person having big education. Lawyer should be characterized good memory, some cases essential for all remembering element, and also ability of concentration of note must have. This wanted concentration is for solving it thesis problemów. that each lawyer is appointed for this function in order to help people. I take profession of policeman under note too. Policeman is officer appointed for safety and public order. It requires work of policeman on stress immunity and work in hard conditions. They are required accuracy also, , fast reflex, good sight. Discretion must feature him also, because earn has informations by him secret character. Other plans than professional career is in my life happy foundation, families loving, which will be leaned always each other. Everything, I have included that in my statement, there is my idea on farthest life. I desire to work so exactly, give something from second person. Powinno być dobrze
1 1 1