Pilne!!!!
Polecenie :wyobraź sobie że jesteś członkiem sejmowej komisji do spraw zagranicznych przygotuj na posiedzenie sejmu wystąpienie w którym przedstawisz i uzasadnisz cztery głowne obszary działania ONZ w 21 wieku .(powinno być na 1-2 kartke A4)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T15:36:28+01:00
Chciałabym pszedstawić największe opszary działania ONZ w 21 wieku .ONZ obejmuje działaniem ochronym wiele kraji przytocze teraz fragment:24 września br. w Nowym Jorku z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ odbyło się spotkanie wysokiego szczebla dotyczące zmian klimatu pt.: „Przyszłość w naszych rękach: zmiany klimatyczne wzywaniem dla współczesnych przywódców”. Głównym celem spotkania było utrzymanie „politycznej dynamiki” dyskusji nt. zmian klimatu oraz próba nadania impulsu pracom nad nowym dokumentem międzynarodowym, który po 2012 r. ma zastąpić Protokół z Kioto. W debacie plenarnej w ramach czterech obradujących równolegle „stołów tematycznych” wzięło udział ponad 150 państw, w tym 70 reprezentowanych na szczeblu szefów państw i rządów. Prezydent RP Lech Kaczyński uczestniczył w dyskusji przy stole poświęconym łagodzeniu zmian klimatu.2/
Wpływ jaki wywiera zjawisko korupcji na przestrzeganie i ochronę praw człowieka.

Stwierdzono, że coraz powszechniejsza staje się świadomość negatywnego wpływu korupcji na prawa człowieka. Korupcja powoduje bowiem osłabianie instytucji publicznych, utratę przez nie zaufania społecznego, a także zmniejsza skuteczność rządów w wypełnianiu przez nie zobowiązań wynikających z praw gospodarczych i społecznych.

Podkreślano, że choć korupcja ma charakter uniwersalny, to jest ona znacznie lepiej kontrolowana w krajach gdzie, działają sprawne mechanizmy odpowiedzialności publicznej.


Jak przestrzeganie praw człowieka i dobre rządzenie mogą przyczynić się do zwalczania korupcji.

Jako jeden z przykładów podano Bangalore Principles of Judicial Conduct – zasady przyjęte w 2003 r. Podkreślano konieczność angażowania się wszystkich instytucji i podmiotów w tworzenie antykorupcyjnych strategii. Apelowano o reformę systemów prawnych zwiększającą skuteczność walki z korupcją.


Rola społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego i mediów

Stwierdzono, że media odrywają bardzo ważną rolę jeśli chodzi np. o kontrolę wydatków publicznych, demaskowanie przypadków korupcji czy informowanie o przypadkach łamania praw człowieka. Jednocześnie zaznaczono, że media same są narażone na korupcję.


Zwalczanie korupcji w kontekście przestrzegania praw człowieka.

Paneliści, m.in. Senator Z. Romaszewski, podkreślali, że w trakcie walki z korupcją ograniczanie do pewnego stopnia niektórych praw człowieka jest nieuniknione. Z drugiej strony jednak działania antykorupcyjne wzmacniają dobre rządzenie, które jest jednym z filarów praw człowieka.

Tematem przewodnim 61. sesji ZO jest „Implementacja globalnego partnerstwa na rzecz rozwoju”.
Agenda sesji obejmuje 150 punktów, ujętych w 9 rozdziałach:
- utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
- promocja zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju,
- rozwój Afryki,
- koordynacja pomocy humanitarnej,
- promowanie prawa międzynarodowego i zasad sprawiedliwości,
- rozbrojenie,
- zwalczanie handlu narkotykami, zapobieganie przestępczości i zwalczanie międzynarodowego terroryzmu,
- sprawy organizacyjne, administracyjne i inne
5 3 5