Trzeba przetłumaczyć ten tekst na j. angelski
Big Ben jest to nazwa ważącego 14 ton dzwonu umieszczonego na szczycie 106 metrowej wieży (często odnosi się do dzwonu, jak i do samej wieży). Uważany jest on za symbol Wielkiej Brytanii. Dzwon ten zawisa na jednej z dwóch wież londyńskiego parlamentu.

Budowę jej podjęto zaraz po tym jak część The Houses of Parliament uległa spaleniu. Zaprojektowany został przez dwóch architektów. Pierwszym z nich był Charles Barry, natomiast drugim - Augustin Pugin. Wykonany jest on w stylu neo-gotyckim z kamienia ciosanego. Obecnie wielu ludzi twierdzi, iż Big Ben to nazwa słynnego na całym świecie londyńskiego zegara. Nazwa Big Ben wywodzi się od imienia sir Benjamina Halla, głównego komisarza robót w 1858 roku, gdy dzwon ten zawieszano. Odlany w Whitechapel był już drugim olbrzymim dzwonem, ponieważ na pierwszym pojawiła się rysa podczas próby uruchomienia (obecny dzwon również ma nieznaczne pęknięcie).
Zegar ten jest największym zegarem w Wielkiej Brytanii. Wyposażony jest w cztery tarcze o średnicy 7,5 m każda oraz we wskazówki o długości 4,25 m. Czyż to nie imponujące rozmiary jak na rok 1858?

Podaje on niemalże dokładny czas i co godzinę wybija. Odgłos zegara możemy usłyszeć codziennie w radio BBC.

3

Odpowiedzi

2010-05-02T10:49:58+02:00
Big Ben is the name of the bell weighing 14 tons placed on top of 106 foot tower (often refers to the bell and the tower itself). It is regarded as the symbol of Britain. This bell hangs on one of the two towers of the London parliament.

The construction made it shortly after as part of the Houses of Parliament has been burnt. It was designed by two architects. The first was Charles Barry, the second - Augustin Pugin. It was made in the neo-Gothic stone hewn. Today, many people say that Big Ben is the name of the world famous London clock. The name Big Ben is derived from the name of Sir Benjamin Hall, Chief Commissioner of the works in 1858, when the bell is suspended. Cast in Whitechapel was already the second great bell, because the first crack appeared when trying to launch (now the bell also has a slight fracture).
This clock is the largest clock in Britain. It is equipped with four disks with a diameter of 7.5 m each and the tips of a length 4.25 m Is not it impressive size as the year 1858?

It gives almost the exact time and hourly strikes. The sound of the clock every day we hear on the radio BBC.
2010-05-02T11:16:36+02:00
Big Ben is the name of the bell weighing 14 tons placed on top of 106 foot tower (often refers to the bell and the tower itself). It is regarded as the symbol of Britain. This bell hangs on one of the two towers of the London parliament.

The construction made it shortly after as part of the Houses of Parliament has been burnt. It was designed by two architects. The first was Charles Barry, the second - Augustin Pugin. It was made in the neo-Gothic stone hewn. Today, many people say that Big Ben is the name of the world famous London clock. The name Big Ben is derived from the name of Sir Benjamin Hall, Chief Commissioner of the works in 1858, when the bell is suspended. Cast in Whitechapel was already the second great bell, because the first crack appeared when trying to launch (now the bell also has a slight fracture).
This clock is the largest clock in Britain. It is equipped with four disks with a diameter of 7.5 m each and the tips of a length 4.25 m Is not it impressive size as the year 1858?

It gives almost the exact time and hourly strikes. The sound of the clock every day we hear on the radio BBC.
2010-05-02T11:41:40+02:00
Big Ben is the name of the bell weighing 14 tons placed on top of 106 foot tower (often refers to the bell and the tower itself). It is regarded as the symbol of Britain. This bell hangs on one of the two towers of the London parliament.
The construction made it shortly after as part of the Houses of Parliament has been burnt. It was designed by two architects. The first was Charles Barry, the second - Augustin Pugin. It was made in the neo-Gothic stone hewn. Today, many people say that Big Ben is the name of the world famous London clock. The name Big Ben is derived from the name of Sir Benjamin Hall, Chief Commissioner of the works in 1858, when the bell is suspended. Cast in Whitechapel was already the second great bell, because the first crack appeared when trying to launch (now the bell also has a slight fracture).
This clock is the largest clock in Britain. It is equipped with four disks with a diameter of 7.5 m each and the tips of a length 4.25 m Is not it impressive size as the year 1858?
It gives almost the exact time and hourly strikes. The sound of the clock every day we hear on the radio BBC.