Odpowiedzi

2010-03-14T09:51:45+01:00
Dane:
P = 2 MW = 2000000W
V = 36 [km/h] = 36000m / 3600 s = 10 [m/s]
Rozw.:
P = F × V
F = P/V = 2000000W / 10 [m/s] = 200000N