Proszę o przetłumaczenie.
Pilne.
Wybiore najlepszą prace.


Wielka Brytania to unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. Powierzchnia Wielkiej Brytani to ok. 240 tys. km²
W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia, Szkocja i Irlandia Północna.

Flaga Wielkiej Brytanii niebieska z czerwonym krzyżem św. Jerzego(patrona Anglii) w białym obarwieniu, a w tle przekątnych nakładające się na siebie krzyże: czerwony św. Patryka (patrona Irlandii) i biały św. Andrzeja(patrona Szkocji)
Obecna Flaga Wielkiej Brytanii powstawała następująco:
W efekcie połącznia flaki Angielskiej (białe tło czerwony krzyż) i flago Szkocji (niebieskie tło i biały krzyż) powstała następująca flaga: <pokazuje na rysunku>
Następnie do orginalnej union flag dołączono flagę Irlandii (białe tło przekatny czerwony krzyż). I w taki oto sposób powstała istniejąca do dziś flaga Wielkiej Brytanii.

God Save the Queen- to hymn Wielkiej Brytanii jest to pieśń patriotyczna nieznanego autorstwa. W okresie, kiedy monarchą jest król, pieśń jest wykonywana jako 'God Save the King(jak było pierwotnie)

Herb Wielkiej Brytanii-
W tarczy herbowej , w polach pierwszym i czwartym herb Anglii, w polu drugim herb Szkocji, w polu trzecim herb Irlandii. Tarczę otacza pas z napisem Honi soit qui mal y pense (fr. Hańba temu, kto widzi w tym coś nieprzystojnego) - W klejnocie nad koroną królewską, złoty lew , labry złote. Tarczę podtrzymuje złoty lew Anglii i srebrny jednorożec Szkocji.
Herb Wielkiej Brytanii ma odmianę stosowaną w Szkocji.
W herbie nie uwzględniono Walii, która jest częścią składową królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Królewski herb Wielkiej Brytanii noszony jest przez władców. Posługują się nim administracja i rząd, umieszczając go między innymi na monetach i publicznych budynkach.

Każdy kraj symbolizuje jakaś roślina. Symbolem Anglii jest róża, Szkocji- oset a Irlandi Północnej-koniczyna.
Wielka Brytania jest monarchą parlamentarną z rządem odpowiedzialnym przed parlamentem. Obecne państwem rządzi Królowa Elżbieta II. Następcą tronu jest jej wnuk- książe William.

Stolicą Wielkiej Brytanii jest Londyn. Jest to największe miasto Wielkiej Brytani. I drugie na świecie po Moskwie największe miasto Europy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T17:26:57+01:00


. United Kingdom is a unitary State island situated in Western Europe. UK Surface is ok. 240 k. km this app. tani 240 k. km in the UK: England, Wales, Scotland and Northern Ireland. Flag of Great Britain blue with św. George (patrona England) in white obarwieniu and shadow diagonals overlapping plates: Red św. Patrick (Patron Saint of Ireland) and white. Andrew (patron of Scotland) the current Flag of Great Britain has been articulated as follows: as a result, connection flaki English (white background Red Cross) and Scotland (flago blue background and white cross) has the following flag: <pokazuje na="" rysunku="">Then the original union flags include the flag of Ireland (white background przekatny Red Cross). And so here was the existing today flag of Great Britain. God Save the Queen "-is the anthem of the United Kingdom is a patriotic song of unknown author. In the period when monarchą is King, the song is performed as ' God Save the King (as was originally) coat of arms of Great Britain-shield herbowej, in the first and fourth coat of arms of England, in the second coat of arms of Scotland, in the third coat of arms of Ireland. Clock wraps belt of Honi soit qui mal y pense (fr. Disgrace ago who sees that something nieprzystojnego)-In "on the Crown Royal, Golden Lion, mantling gold. Disc holds a Golden Lion England and silver unicorn Scotland. Coat of arms of Great Britain is the variety used in Scotland. In herbie not Wales, which is part of the Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the UK Royal coat of arms of wearable is by rulers. Behind the Administration and Government, inter alia on coins and public buildings. Each country represents a plant. Rose is a symbol of England, Scotland and Northern Ireland-Thistle-clover. United Kingdom is monarchą parliamentary government responsible to Parliament. Present state is governed by Queen Elizabeth II. Successor throne is her grandson-Prince William. The UK is London. This is the largest city in the UK. And second in the world after Moscow</pokazuje> largest city of Europe.
1 5 1