Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T17:50:28+01:00
Na przykład cały świat roślinny dzieli się na rośliny niższe i rośliny wyższe. Do roślin niższych zalicza się 10 pierwszych typów, do wyższych zaś mszaki, paprotniki, nagonasienne i okrytonasienne. Stosuje się również podział na plechowce i organkowce. Do plechowców zalicza się rośliny niższe, mające ciało
budowie nie zróżnicowanej na organy. Przeciwstawieniem ich są rośliny wyższe, u których występują już osobne organy, takie jak korzenie, łodygi liście. Rośliny niższe żyjące w wodzie lub w środowisku wilgotnym i odznaczające się zdolnością do fotosyntezy, jak sinice, wiciowce, zielenice, sprzężnice, okrzemki, brunatnice i krasnorosty, zalicza się do glonów.


a teraz o ekologii

Ochrona środowiska przyrodniczego- ochrona wszystkich elementów środowiska przed niekorzystnym wpływem działalności człowieka i zachowanie ich możliwie naturalnego charakteru przez racjonalne, zgodne z prawami przyrody i rozwoju społecznego kształtowanie środowiska życia człowieka tak, aby elementy przyrody łączyły się harmonijnie z wytworami techniki i cywilizacji. Działania mające na celu zahamowanie ujemnych następstw rozwoju gospodarczego i technicznego, powodujących zanieczyszczenie atmosfery, wód oraz gleb i gruntów prowadzi się w skali regionalnej i kontynentalnej, a także (ze względu na globalny charakter zagrożeń środowiska) w skali ogólnoświatowej.
Formami ochrony przyrody w Polsce są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody: pojedyncze drzewa, grupy drzew, aleje, głazy narzutowe, skałki, groty, jaskinie i inne. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Rośliny chronione w Polsce np.
Drzewa brzoza ojcowska, cis pospolity, jarząb brekinia, jarząb szwedzki, limba
1 5 1
2010-03-14T17:56:34+01:00
Rośliny wyższe, wspólna nazwa rośliny o zaawansowanej budowie i sposobach rozmnażania, to jest: mszaki, paprotniki i rośliny kwiatowe.

Rosliny niższe - określenie roślin o prymitywnej, mało zróżnicowanej budowie ciała

1 5 1