Odpowiedzi

2010-05-01T15:58:45+02:00
Część I- Test

1. Park narodowy to:

A) obszar ochrony ścisłej, gdzie nie mają wstępu turyści
B) obszar, na którym można wybudować dom w dowolnym miejscu
C) obszar o szczególnych walorach przyrodniczych, na którym chroni się rośliny i zwierzęta w ich naturalnym środowisku

2. Ile spośród polskich parków narodowych zaliczamy do parków górskich:

A) 5
B) 8
C) 11

3. Motyl niepylak apollo licznie występuje na terenie:

A) Gorczańskiego PN
B) Pienińskiego PN
C) Białowieskiego PN

4. Spośród polskich parków narodowych za rezerwaty biosfery uznane przez UNESCO są następujące parki (wybierz właściwy zestaw):

A) Babiogórski PN, Kampinoski PN, Słowiński PN
B) Ojcowski PN, Roztoczański PN, Woliński PN
C) Gorczański PN, PN Ujście Warty, Karkonoski PN

5. Muflon i wierzba lapońska to gatunki charakterystyczne dla:

A) Tatrzańskiego PN
B) Białowieskiego PN
C) Karkonoskiego PN

6. Królestwem nietoperzy można nazwać:

A) Roztoczański PN
B) Kampinoski PN
C) Ojcowski PN

7. Czarny Staw Gąsienicowy, Wodogrzmoty Mickiewicza, Jaskinia Mroźna, Czerwone Wierchy to miejsca znajdujące się na terenie:

A) Karkonoskiego PN
B) Tatrzańskiego PN
C) Bieszczadzkiego PN

8. Do parków obejmujących ochroną doliny rzeczne należą (wybierz właściwy zestaw)

A)Pieniński PN, Ojcowski PN, Biebrzański PN,
B) Narwiański PN, Kampinoski PN, Tatrzański PN
C) Słowiński PN, Woliński PN, Roztoczański PN

9. Poza kozicą – symbolem Tatrzańskiego PN – do jego charakterystycznych gatunków należą:

A) suseł, ryś, żbik
B) niedźwiedź, wilk, storczyki,
C) szarotka alpejska, świstak, szafran spiski

10. Tereny górskie powyżej 1000 m. n.p.m. porośnięte lasem iglastym nazywamy:

A) reglem dolnym
B) reglem górnym
C) halami

11. Gołoborza to element krajobrazu charakterystyczny dla:

A) Magurskiego PN
B) Roztoczańskiego PN
C) Świętokrzyskiego PN

12. Piętrowy układ roślinności charakterystyczny jest dla pasm górskich typu alpejskiego. W Polsce występuje na terenie:

A) Bieszczadzkiego PN i Karkonoskiego PN
B) Tatrzańskiego PN i Gorczańskiego PN
C) Tatrzańskiego PN i Babiogórskiego PN

13. Żubr jest gatunkiem charakterystycznym symbolem Białowieskiego PN, ale nie jest to jedyny obszar występowania w Polsce żubra na wolności. W których innych parkach można spotkać te zwierzęta:

A) Kampinoski PN
B) Bieszczadzki PN
C) PN Bory Tucholskie

14. Podaj nazwy parków, których logo pokazane są poniżej (z logo usunięto nazwę):

15. „Pierwotną puszczą” określa się lasy:

A) Kampinoskiego PN
B) Białowieskiego PN
C) PN Bory Tucholskie

16. Najstarszym parkiem narodowym w Polsce jest:

A) Białowieski PN
B) Babiogórski PN
C) Ojcowski PN

17. Najmłodszym (najpóźniej utworzonym) parkiem narodowym w Polsce jest:

A) Narwiański PN
B) PN Ujście Warty
C) PN Bory Tucholskie

18. Największym pod względem powierzchni parkiem narodowym w Polsce jest:

A) Kampinoski PN
B) Bieszczadzki PN
C) Biebrzański PN

19. Najmniejszym pod względem powierzchni parkiem narodowym w Polsce jest:

A) Babiogórski PN
B) Ojcowski PN
C) Pieniński PN

20. Krościenko, Osowiec i Izabelin to miejscowości, w których siedziby mają następujące parki narodowe:

A) Wielkopolski PN, PN Bory Tucholskie, Magurski PN
B) Pieniński PN, Biebrzański PN, Kampinoski PN
C) Narwiański PN, Poleski PN, Wigierski PN

21. Ze szczytu Pienin – Sokolicy – rozciąga się widok na jedną z rzek Pienińskiego Parku Narodowego. Podaj nazwę tej rzeki:

A) Krotnica
B) Sobczański Potok
C) Dunajec

22. Nazwa jednego z rzadkich storczyków, liczniej występującego w parkach na terenach wyżynnych i górskich nawiązuje do przemysłu obuwniczego. Jak brzmi nazwa tego storczyka?:

A) Kozak zwyczajny
B) Pantofelek pospolity
C) Obuwik pospolity

23.Połoniny to:

A) łąki górskie w Bieszczadach
B) góralskie pierogi
C) górskie potoki

24. Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”, obejmuje część Bieszczad leżącą na terenie:

A) 1 państwa
B) 2 państw
C) 3 państw

25. Klempa to samica:

A) bizona
B) żubronia
C) łosia

26.Tatrzański Park Narodowy utworzono w:

A) 1954 roku
B) 1960 roku
C) 1950 roku

27. W jednym z parków narodowych żyją gadożery, które należą do:

A) ssaków kopytnych
B) ssaków drapieżnych
C) ptaków

28. Wężymord stepowy występuje w:

A) Poleskim PN
B) Wolińskim PN
C) Kampinoskim PN

29. Wyobraź sobie, ze przebywasz na wycieczce w Kampinoskim PN, stamtąd udasz się do Wolińskiego PN. W którym kierunku musisz jechać:

A) północnym
B) północno-zachodnim
C) zachodnim

30 Niedźwiedź brunatny w sezonie zimowym przestaje być aktywny i zasypia. Miejsce jego snu to:

A) jaskinia
B) żeremie
C) gawra

Część II- Odpowiedź ustna

Zestaw 1.

1. Podaj przystosowania roślin do życia na ruchomych wydmach Słowińskiego PN.
2. Wymień gatunki gadów objętych ochroną w Polsce.
3. Jedną z form ochrony przyrody jest tworzenie tzw. pomników przyrody. Co może być pomnikiem przyrody i jakie cechy musi mieć obiekt, aby można go objąć tą formą ochrony?Zestaw 2.

4. Ptaki wędrujące, wodno-błotne szczególnie upodobały sobie doliny rzeczne jako miejsca gniazdowania. Dlaczego? Podaj nazwy Trzech Parków Narodowych stanowiących takie miejsca.
5. Podaj nazwy górskich parków narodowych.
6. Dlaczego powinniśmy chronić przyrodę?Zestaw 3.

7. Wymień formy ochrony przyrody w Polsce i scharakteryzuj jedną z nich (wybraną).
8. Wymień 3 gatunki roślin objętych ochroną całkowitą lub częściową.
9. Z poznanych gatunków roślin i zwierząt występujących na terenie polskich parków narodowych utwórz dowolnie przez siebie wybrany łańcuch pokarmowy.Zestaw 4.

10. W jaki sposób powstał krajobraz krasowy na wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej, na której leży Ojcowski PN. Wymień jedną z form krajobrazu krasowego tego parku.
11. Wymień 3 gatunki zwierząt objętych ochroną całkowitą lub częściową.
12. Wymień 4 zasady obowiązujące turystę poruszającego się po terenie parku narodowego.Zestaw 5.

13. Nazwy niektórych gatunków roślin mówią o miejscu ich występowania. Wymień po 1 gatunku rośliny charakterystycznej dla: podłoża skalnego Tatrzańskiego PN, terenów podmokłych Roztoczańskiego PN, piaszczystego podłoża Słowińskiego PN.
14. Wymień nazwę 5 pasm górskich objętych ochroną w formie parku narodowego.
15. Czy w obrębie parku narodowego mogą występować inne formy ochrony przyrody? Jeżeli tak, to, jakie?Zestaw 6

16. Organizmy w różny sposób przystosowały się do podłoża, na którym żyją. Podaj przystosowania zwierząt do określonego miejsca występowania na przykładzie kozicy i łosia.
17. Oblicz, jaka temperatura będzie na Kasprowym Wierchu- 1987m, n.p.m.- jeżeli na poziomie morza jest 20º C. Pamiętaj, że temperatura obniża się wraz ze wzrostem wysokości, ( co 100m o 0,6º C).
18. Co to jest Czerwona Księga?

Klucz odpowiedzi do części pisemnej

1. C
2. B
3. B
4. A
5. C
6. C
7. B
8. A
9. C
10. B
11. C
12. C
13. B
14. Biebrzański, Drawieński, Świętokrzyski
15. B
16. A
17. B
18. C
19. B
20. B
21. C
22. C
23. A
24. B
25. C
26. A
27. C
28. C
29. B
30. C

Pobierz wersję .doc (Word)

7 4 7