Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T20:09:37+01:00
Mikołaj Kopernik
(1473 - 1543 r.)

Biography:
Copernicus Born in Torun, February 19, 1473 year in a merchant family of Nicholas and Barbara. According to research on the origin of the family Kopernik, it comes from Silesia. He was a Polish astronomer, mathematician, lawyer, economist and strategist, physician, astrologer, canon of Warmia and Catholic clergy. His most important work is the turnover of Heavenly Spheres (De revolutionibus orbium coelestium), which described the heliocentric vision of the world in sufficient detail to enable it to become a scientifically useful. Based on observations of the sky said, that the earth revolves around the sun. It was a breakthrough discovery for the development of modern science. Previously it was thought that, the other planets orbit a motionless earth.

Tłumaczenie:
(Biografia:
Mikołaj Kopernik urodzony w Toruniu 19 lutego 1473 roku w rodzinie kupca Mikołaja i Barbary. Według badań dotyczących pochodzenia rodu Koperników, wywodzi się on ze Śląska. Był polskim astronomem, matematykiem, prawnikiem, ekonomista, strategiem, lekarzem, astrologiem, kanonikiem warmińskim i duchownym katolickim. Jego najważniejszym dziełem jest obrot sfer niebieskich (De revolutionibus orbium coelestium), w którym opisał heliocentryczną wizję świata w sposób wystarczająco szczegółowy, by mogła stać się naukowo użyteczna. Na podstawie obserwacji nieba stwierdził, że Ziemia krąży wokół Słońca. Było to odkrycie przełomowe dla rozwoju nowoczesnej nauki. Wcześniej sądzono bowiem, że inne planety obiegają nieruchomą ziemię.)
1 5 1