Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T21:16:00+01:00
1. Co to jest bilans cieplny?
Jeśli zetkniemy ze sobą dwa ciała o różnej temperaturze, to następuje między nimi wymiana ciepła. ciało o wyższej temperaturze oddaje (traci) ciepło, a ciało o niższej temperaturze pobiera (zyskuje) ciepło. Wymiana ciepła kończy się, gdy temperatury obu ciał wyrównają się.
Jeśli ilość ciepła pobranego przez ciało o niższej temperaturze jest równa ilości ciepła oddanego przez ciało o wyższej temperaturze, to mówimy, że zachodzi bilans cieplny.
2. Bilans cieplny.
Zysk ciepła = strata ciepła
Mamy dwa ciała:
I ciało: m1, c1, t1
II ciało: m2, c2, t2
t1 > t2
Temperatura końcowa obu ciał wynosi t.
Pierwsze ciało traci ciepło. Strata ciepła wynosi:
Q1 = m1 c1 (t1 - t)
Drugie ciało pobiera ciepło. Zysk ciepła wynosi:
Q2 = m2 c2 (t - t2)
Bilans cieplny:
Jest to wzór na bilans cieplny.
Korzystając z niego możemy obliczać wszystkie zawarte w nim wartości.


Ciepło właściwe to energia potrzebna do podniesienia temperatury jednej jednostki masy ciała o jedną jednostkę temperatury.
W układzie SI ciepło właściwie podaje się w dżulach na kilogram ikelwin (J/(kg*K)).
Ciepło właściwe (c) wprowadza się jako współczynnik proporcjonalności w prawie fizycznym mówiącym, że:
Zmiana energii wewnętrznej (ΔE) ciała jest proporcjonalna do masy ciała (m) i zmiany temperatury (Δt).

Delta{E}={c}cdot{m}cdotDelta{t}
Prawo to jest prawem doświadczalnym i spełnione jest z pewnym przybliżeniem oraz pod warunkiem, że ciało nie zmienia stanu skupienia lub fazy.
Ciepło właściwe ciał stałych i cieczy jest niezmienną cechą zależną tylko od struktury chemicznej tych ciał i nie zależy od ich kształtu i rozmiarów. Ciepło właściwie większości substancji zmienia się jednak nieznacznie ze zmianami temperatury nawet w obrębie jednego stanu skupienia.
W przypadku gazów ciepło właściwe zależy od rodzaju przemiany gazu, dlatego dla gazów wprowadzono pojęcie ciepła właściwego przy stałym ciśnieniu(cp) i przy stałej objętości (cv), które podobnie jakciepło właściwe ciał stałych i cieczy jest już wartością stałą dla określonych substancji gazowych. Cp i Cv używa się w obliczeniachzależnie od tego czy dana przemiana zachodzi przy stałym ciśnieniu czy przy stałej objętości gazu.

Tylko nie wiem czy o to chodzi ale chyba tak.

1 1 1