1. Co to jest konstytucja?
2. Dlaczego konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w państwie?
3. Co to jest konstytucjonalizm ?
4. Czy konstytucje można zmienic?
5. Budowa polskięj konstytucji.
6. polskie konstytucje jakie są?
7. Kto stoi na straży konstytucji?
8. Kościół a państwo.


pliska potrzebuje na już. prosze o szybkie rozwiązanie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T19:29:04+01:00
1) Konstytucja-akt prawny,o najwyższej mocy prawnej w państwie, co wyraża się w szczególnym trybie jej uchwalania i zmiany oraz w nazwie,określający zasady ustroju państwa, suwerena i sposoby wykonywania przezeń władzy, podstawowe prawa, wolności i obowiązki jednostki oraz zawierający postanowienia dotyczące trybu zmiany swoich norm.

2)Konstytucja -jest najważniejszym polskim aktem prawnym i podstawą ustroju państwa polskiego. Gwarantuje prawa i wolności obywatelskie, określa wzajemne stosunki między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, decyduje o kształcie i sposobie powoływania najważniejszych instytucji państwowych takich, jak Sejm, Senat, Prezydent i Rada Ministrów, ma bezpośredni wpływ na kształt systemu sądownictwa, samorządu terytorialnego i organów kontroli państwowej. Reguluje sprawy związane z organizacją administracji rządowej, finansami publicznymi i sytuacjami wyjątkowymi.

3)Konstytucjonalizm - Współcześnie terminem "konstytucjonalizm" określa się ustrój państwowy oparty na pisanej konstytucji.

4)Konstytucję można zmienić,ale wymagane są do tego co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

5)Dla nas Polaków żyjących na obczyźnie to kolejna Parada pamiętnej Konstytucji 3-go Maja. Paradę po raz kolejny organizuje Związek Klubów Polskich w ścisłej współpracy ze Związkiem Narodowym Polskim i Kongresem Polonii Amerykańskiej. Całokształtem tej uroczystości zajmuje się Komitet Parady.Konstytucja 3 maja jest konstytucją polską.

6)Polską konstytucją jest np. Konstytucja 3 maja

7)Trybunał Konstytucyjny stoi na straży konstytucji

8)Kościół a państwo – relacja pomiędzy dwiema społecznościami odmiennego rodzaju, lecz wspólnego pochodzenia (od Boga), oraz o różnych, lecz niesprzecznych ze sobą i dopełniających się celach; suwerennymi i autonomicznymi we właściwych sobie dziedzinach, lecz złączonymi i współdziałającymi w zgodnym posłuszeństwie Bogu i nakazom Jego prawa dla dobra tych samych osób ludzkich, które należą do tych społeczności jako wierni Kościoła i obywatele państwa.Nie wiem czy to jest dobrze, ale wydaje mi się, że tak :)
Liczę na naj ;D
1 2 1