1. Cechy charakterystyczne populacji to :

* · …………………………………
* · …………………………………
* · …………………………………
* · …………………………………
* · …………………………………

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi w zadaniach 2-21

2. Środowisko przyrodnicze człowieka to:

* a. powietrze i temperatura
* b. miejsce występowania
* c. światło, woda i powietrze
* d. miejsce występowania człowieka wraz z czynnikami działającymi na niego
* e. czynniki abiotyczne i biotyczne.3. Gatunek to:

* a. zespół osobników podobnych do siebie i zamieszkujących ten sam teren
* b. zespół osobników mogących krzyżować się ze sobą, w efekcie czego powstaje potomstwo, które nie zawsze jest płodne, np. muł
* c. zespół osobników podobnych do siebie, które krzyżują się ze sobą, dając płodne potomstwo,
* d. zespół osobników żyjących na danym terenie,
* e. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

4. Pierwszym ogniwem każdego łańcucha pokarmowego są zawsze:

* a. zboża
* b. człowiek
* c. rośliny zielone
* d. zwierzęta
* e. reducenci

5. Biosfera obejmuje:

* a. całą litosferę, hydrosferę i atmosferę,
* b. dolne warstwy atmosfery prawie całą hydrosferę i powierzchniowe warstwy litosfery,
* c. tylko hydrosferę i litosferę
* d. atmosferę i hydrosferę oraz głębokie warstwy litosfery.

6. Zanieczyszczenia gazowe atmosfery pochodzące z innych państw stanowią w Polsce:

* a. 90%
* b. 50%
* c. 30%
* d. 10%

7. Kwaśne deszcze są wynikiem:

* a. nadmiernych ilości dwutlenku węgla powstającego w procesach spalania,
* b. reakcji tlenków siarki i azotu z parą wodną,
* c. nadmiernego zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi.
* d. reakcji freonów z gazami atmosferycznymi.

8. Bioindykatory to:

* a. katalizatory do urządzeń oczyszczających powietrze,
* b. organizmy wskaźnikowe dla czystości środowiska,
* c. barwniki pochodzenia roślinnego,
* d. szkodliwe gazy przemysłowe.

9. Dziura ozonowa:

* a. jest spowodowana wzrostem stężenia dwutlenku węgla w atmosferze,
* b. to rozrzedzenie warstwy ozonowej spowodowane przez freony używane np. w dezodorantach,
* c. to opad np. deszcz, w którym w wyniku reakcji tlenków siarki i azotu z wodą powstają kwasy,
* d. duże zanieczyszczenia powietrza, któremu często towarzyszy mgła, nad miastami i ośrodkami przemysłowymi.

10. Do odnawialnych zasobów przyrody zaliczamy:

* a. rośliny, gaz ziemny, powietrze,
* b. węgiel kamienny, wodę, glebę,
* c. wodę, glebę, powietrze,
* d. zwierzęta, rośliny, ropę naftową.

11. Do alternatywnych źródeł energii nie należy:

* a. ropa naftowa,
* b. energia wiatru,
* c. energia słoneczna,
* d. energia wody.

12. Przyczyną eutrofizacji wód mogą być:

* a. ścieki przemysłowe bogate w związki metali ciężkich
* b. kwaśne deszcze
* c. ścieki komunalne i spływy powierzchniowe z pól bogate w związki fosforowe i azotowe
* d. wycieki ropy naftowej z uszkodzonych tankowców.

13. Dzikie wysypiska śmieci mogą być przyczyną:

* a. zanieczyszczeń wód gruntowych
* b. skażenia gleb
* c. zanieczyszczeń wód płynących
* d. wszystkich wymienionych.

14. Na glebach znajdujących się w pobliżu szlaków komunikacyjnych należy sadzić:

* a. krzewy i drzewa nierolnicze
* b. warzywa
* c. rośliny miododajne
* d. drzewa owocowe.

15. Do gazów cieplarnianych zaliczamy przede wszystkim:

* a. tlen, chlor, metan
* b. metan, dwutlenek węgla, tlenki azotu
* c. argon, wodór, hel
* d. ozon, chlor, azot.

16. Freony dostające się do atmosfery są w głównej mierze przyczyną:

* a. kwaśnych deszczy
* b. dziury ozonowej
* c. eutrofizacji wód
* d. efektu cieplarnianego.

17. Przykładem drzew najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenia są:

* a. jodła, klon, świerk
* b. brzoza, wierzba, klon
* c. kasztanowiec, osika, sosna
* d. jodła, świerk, sosna.

18. Wody drugiej klasy czystości nadają się do:

* a. bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych
* b. stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym
* c. hodowli zwierząt gospodarskich
* d. zaopatrzenia ludności w wodę do picia.

19. Erozja to:

* a. proces niszczenia powierzchni skorupy ziemskiej wywołany przez wiatr, wodę i lodowce
* b. współżycie grzybów z korzeniami roślin
* c. wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery
* d. masowe pojawienie się dużej liczby osobników danego gatunku na określonym obszarze.

20. Utylizacja polega na:

* a. doprowadzeniu zużytych materiałów do stanu pozwalającego na ich ponowne wykorzystanie
* b. segregacji odpadów
* c. wykorzystaniu odpadów jako surowców wtórnych do dalszego przerobu
* d. spalaniu odpadów.

21. Do najważniejszych zagrożeń gleb należą:

* a. monokultury i wycinanie lasów
* b. zbyt intensywne nawożenie i intensywny wypas bydła
* c. ścieki i odpady niewłaściwie składowane
* d. wszystkie odpowiedzi są poprawne.

22. Uzupełnij zdanie, wstawiając odpowiednie pojęcie ekologiczne:

Jeśli mówimy o.................................. wróbla domowego, to uwzględniamy tylko te sobniki, które występują na danym terenie.

3

Odpowiedzi

2010-03-14T09:43:28+01:00
1. rozrodczość
liczebność
zagęszczenie
śmiertelność
struktura przestrzenna populacji
2. [chyba] d
3. [chyba] b
4. a i c mi pasuje... ale bardziej c
5. b
6. a
7. a
2010-03-14T09:49:39+01:00
2d
3a
4c
6c
7d
8d
9a
11a
12b
13d
14a
15b
16b
17a
18c
19a
20c
21b

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T10:15:03+01:00
1.
- rozrodczość
- liczebność
- struktura populacji
- śmiertelność
2.d
3.a
4.c
5.a
6.a
7.a
8.d
9.a
10.c
11.a
12.b
13.b
14.a
15.b
16.b
17.b
18.c
19.a
20.c
21.b
22.
Jeśli mówimy o populacji wróbla domowego, to uwzględniamy tylko te osobniki, które występują na danym terenie.
Myślę, że pomogłam
Powodzenia i pozdrawiam:)

1 5 1