Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T11:25:28+01:00
Skład rządu:
- Premier
- Minister gospodarki, wicepremier
- Minister spraw wewnętrznych i administracji, wicepremier
- Minister rozwoju regionalnego
- Minister sprawiedliwości
- Minister, członek Rady Ministrów
- Minister sportu i turystyki
- Minister pracy i polityki społecznej
- Minister infrastruktury
- Minister skarbu państwa
- Minister edukacji narodowej
- Minister obrony narodowej
- Minister nauki i szkolnictwa wyższego
- Minister zdrowia
- Minister środowiska
- Minister finansów
- Minister rolnictwa i rozwoju wsi
- Minister spraw zagranicznych
- Minister kultury i dziedzictwa narodowego

Przedstawiciele rządu:
- Prezydent
- Premier
- Ambasadorzy
- Sejm i senat

Zadania rządu: zapewnienie wykonywania ustaw, wydawanie rozporządzeń, administracja w państwie, uchwalanie projektu budżetu i kierowanie jego wykonaniem, ochrona interesów skarbu państwa, zapewnienie bezpieczeństwa państwa, sprawowanie kierownictwa w dziedzinie obronności, sprawowanie kierownictwa w dziedzinie stosunków międzynarodowych.
2 5 2
2010-03-14T11:25:48+01:00
Przedstawiciele rządu:

Prezydent - Lech Kaczyński

Premier - Donald Tusk

Marszałek Sejmu - Bronisław Komorowski

Marszałek Senatu - Bogdan Borusewicz

Rada Ministrów:

-prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej
-kieruje administracją rządową

-w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustaw w szczególności:
zapewnia wykonanie ustaw,

-wydaje rozporządzenia,

-koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,

-chroni interesy Skarbu Państwa,

-uchwala projekt budżetu państwa,

-kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu,

-zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny,

-zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,

-sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi,

-zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe,

-sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej,

-określa organizację i tryb swojej pracy.
2 5 2
2010-03-14T11:33:15+01:00
Zadania:
*opiniowanie ustaw
*inicjatywa ustawodawcza
*uczestnictwo w powoływaniu organów państwa
*rada ministrów prowadzi politykę wewnętrzna państwa i zagraniczna
*czuwa nad polityka zagraniczna
*mianuje i odwołuje przedstawicieli RP
*zarządza wybory i zwoluje zebrania

Przedstawiciele rządu:
*ambasadorowie
*prezydent
*premier
*sejm
*senat
3 5 3