Odpowiedzi

2010-03-14T11:36:01+01:00
Cu(OH)₂+2HCL → CuCl₂ + 2H₂O
Ca(OH)₂+H₂S → CaS + 2H₂O
3Mg(OH)₂+2H₃PO₄ → Mg₃(PO₄)₂ + 6H₂O
3NaOH+H₃PO₄ → Na₃PO₄ + 3H₂O
Pb(OH)₄+2H₂SO₄ → Pb(SO₄)₂ + 4H₂O
2010-03-14T11:36:22+01:00
Cu (OH)2+ 2 HCL -----> CuCl2 + 2 H2O
Ca (OH)2+H2S --------> CaS + 2 H2O
3 Mg (OH)2 + 2 H3PO4 ----> Mg3(PO4)2 + 6 H2O
3 NaOH + H3PO4 ----> Na3PO4 + 3 H2O
Pb(OH)4 + 2 H2SO4 -----> Pb(SO4)2 + 4 H2O