1. Wielkość popytu na dobro to:
a) liczba klientów zainteresowanych zakupem dobra,
b) ilość dobra, która znajduje nabywców po określonej cenie,
c) ilość dobra dostępna na rynku.
2. Jaką funkcję pełni rynek w gospodarce rynkowej?
a) dostarcza informacji o bogactwie obywateli,
b) umożliwia podział zasobów,
c) jest mechanizmem sterującym zachowaniami jej podmiotów, tj. podejmowaniem
decyzji dotyczących wytwarzania, podziału lub konsumpcji dóbr i usług.

3. Jeżeli cena dobra rośnie to:
a) rośnie wielkość podaży innego dobra,
b) rośnie wielkość popytu na to dobro,
c) zmienia się wielkość popytu i podaży tego dobra.
4. Na rynku dóbr produkcyjnych następuje wymiana:
a) maszyn, surowców i innych materiałów wykorzystywanych do produkcji dóbr i usług,
b) produktów przemysłowych,
c) pracy ludzkiej, wykorzystywanej do produkcji.
5. Obieg okrężny dochodów polega na:
a) wymianie dochodów między uczestnikami gospodarki,
b) stałym przepływie: zasobów, dóbr i usług oraz środków pieniężnych między
uczestnikami gospodarki,
c) stałym dopływie do budżetu państwa podatków obywateli, w zamian za dobra
użyteczności publicznej, np. drogi.

6. Z jaką funkcją pieniądza wiąże się określenie: pieniądz jest powszechnie akceptowanym
.towarem., za który każdy sprzedawca gotów jest oddać swój towar?
a) środkiem wymiany,
b) miernikiem wartości,
c) środkiem płatniczym.
7. Maszyny do produkcji płytek ceramicznych można kupić na rynku:
a) dóbr i usług konsumpcyjnych,
b) czynników produkcji,
c) finansowym.

prosze dajcie mi PRAWIDLOWE odpowiedzi.. dziękuję.

1

Odpowiedzi

2010-03-14T16:45:35+01:00