Ehh funkcje ;/ W ogóle tego nie rozumiem i nie potrafię tych zad zrobić. Proszę pomóżcie mi ;(
Z góry dziękuje!

Zad.1
Napisz wzór funkcji f(x)=ax²+bx+c w postaci iloczynowej i ogólnej, mając dane miejsca zerowe i współczynnik a tej funkcji.
a) x₁=-1, x₂=3, a=1

Zad.2
Znajdź współrzędne wierzchołka parabli.
a)y=5x²-25x+5

Zad.3
Zapisz w postaci ogólnej wzór funkcji kwadratowej f, wiedząc że:
a) a=3, b=-5, wykres funkcji przecina oś y w punkcie o współrzędnych (0,6)

Zad.4
Napisz wzór funkcji f(x)=ax²+bx+c w postaci kanonicznej i ogólnej, wiedząc, że:
a)wierzchołek paraboli, będącej wykresem funkcji f, ma współrzędne (-4,1), współczynnik a=1,

Zad.5
Parabolę o równaniu y=-x²+4 przesunięto tak, że jej wierzchołek znalazł się w punkcie o współrzędnych (-1,6). Napisz w postaci kanonicznej i ogólnej równanie paraboli, jaką otrzymano w wyniku tego przesunięcia.

1

Odpowiedzi

2010-03-14T13:57:50+01:00
Rozwiązanie tego zadania znajduje się w załączniku