przetłumaczyć nie w translatorze! W Kanadzie za edukację odpowiedzialne są rządy prowincji i terytoriów, dlatego nie istnieje federalne ministerstwo edukacji.Obowiązkowi edukacyjnemu podlegają dzieci w wieku od 5-7 lat do 16-18 lat w zależności od prowincji. W Kanadzie obowiązuje trzystopniowy system edukacyjny.Szkoły podstawowe. W angielskim nazywane elementary school lub primary school. Nauka zaczyna się w wieku czterech lat od tak zwanej junior kindergarten by ją kontynuować w senior kindergarten. W tych dwóch klasach dzieci uczą się alfabetu, liczb oraz zasad zachowania w grupie. Prawdziwa nauka rozpoczyna się w klasie pierwszej i trwa osiem lat. W tym czasie uczniowie zdobywają podstawowe wiadomości ze wszystkich dziedzin nauczania.
Szkoły średnie. W Kanadzie nie istnieje szkolenie zawodowe na poziomie średnim. Wszystkie szkoły średnie mają profil ogólnokształcący. Szkoła średnia trwa cztery lata. W niektórych prowincjach istnieje dodatkowy piąty rok dla uczniów chcących kontynuować naukę na uniwersytetach. Obowiązek nauczania w szkołach średnich zależy od lokalnych, prowincjonalnych regulacji, lecz zwykle obowiązuje do drugiej klasy szkoły średniej.Edukacja średnia nie kończy się żadnym egzaminem końcowym. Natomiast każdy przedmiot kończy się zaliczeniem. Ocena z takiego zaliczenia, która jest wypadkową ocen z prac domowych i standardowych testów, ma charakter procentowy. Wewnątrz szkół istnieje podział uczniów według uzdolnień. Prowadzone są klasy w trzech profilach – zwykłym trade, dla uczniów nie zamierzających kontynuować nauki na poziomie wyższym, akademickim academic, dla tych, którzy zamierzają studiować, oraz international, dla najzdolniejszych, otrzymujących międzynarodową maturę.Uczniowie nie zamierzający studiować kontynuują naukę, jednocześnie pracując w trybie czeladniczym. Wyższe instytucje edukacyjne dzielą się na Community College i uniwersytety. College wydają certyfikaty i dyplomy, natomiast uniwersytety stopnie naukowe.
W Kanadzie istnieją dwa lub trzy systemy szkolne – publiczny i prywatny lub publiczny, katolicki i prywatny. By móc uczęszczać do szkoły katolickiej trzeba być katolikiem, należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka oraz przynajmniej jednego z rodziców. W niektórych prowincjach system katolicki finansowany jest ze środków publicznych.
Polska.
Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia. Dziś "zerówka" dla dzieci 6-letnich nie jest już obowiązkowa.Szkoła podstawowa.Sześcioletnia szkoła podzielona jest na dwa trzyletnie etapy. Pierwszy etap obejmuje klasy od I do III; zasadniczą część stanowi blok zajęć zwanych "kształceniem zintegrowanym" – zajęcia te prowadzone są przez jednego nauczyciela pełniącego również funkcję wychowawcy. Na tym etapie edukacyjnym mogą zostać wprowadzone do szkolnego planu nauczania dodatkowe zajęcia edukacyjne, takie jak np. język obcy. W klasach IV-VI przedmiotów uczą różni nauczyciele, z czego jeden (wychowawca) odpowiedzialny jest za swoją klasę. Naucza się:języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, przyrody, historii i społeczeństwa, muzyki, plastyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego, religii lub etyki.W klasie VI uczniowie przystępują do sprawdzianu poziomu wiedzy i umiejętności, który jest jednakowy dla wszystkich uczniów. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymują dostosowane arkusze. Mogą oni także zdawać egzamin w indywidualnie przystosowanych warunkach Sprawdzian organizowany jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Gimnazjum. Uczniowie uczęszczający do gimnazjum to młodzież w wieku 13-16 lat. Kształcenie na tym etapie ma charakter ogólny.Nauka w gimnazjum kończy się egzaminem gimnazjalnym, pisanym przez uczniów klas III w kwietniu. Termin corocznie ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Egzamin składa się z dwóch części pisemnych: humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej (a od roku szkolnego 2008/2009 również z języka obcego).Szkoły ponadgimnazjalne:zasadnicze szkoły zawodowe, trzyletnie licea ogólnokształcące, trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego, d) czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące, trzyletnie technika uzupełniające, szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Szkoły wyższe: uniwersytet, politechnika, akademia, kolegium

1

Odpowiedzi

2010-03-14T19:21:38+01:00
In Canada, for education are the responsibility of governments of the provinces and territories, so there is no federal ministry of educational edukacji.Obowiązkowi are children aged 5-7 years to 16-18 years depending on the province. In Canada, apply the basic three-tier system edukacyjny.Szkoły. The English called the elementary school or primary school. Learning begins at the age of four years from the so-called junior kindergarten to continue it in senior kindergarten. In these two classes, children learn the alphabet, numbers and rules of behavior in the group. The real learning begins in first grade and eight years. At that time, students acquire the basic knowledge in all fields of learning.
Secondary schools. In Canada, there is no vocational training at secondary level. All secondary schools have a profile of general education. Secondary education lasts four years. In some provinces there is an additional fifth year for students wishing to continue their education at universities. The obligation to teach in secondary schools depends on the local, provincial regulations, but usually applies to the second grade of elementary school średniej.Edukacja average does not end with no final exam. By contrast, every object credit ends. Evaluation of such a method, which is a combination of homework and standardized tests, is a percentage. Inside the school there is a breakdown of pupils by aptitude. Classes are conducted in three profiles - normal trade, for students not wishing to continue their studies at tertiary level, university academic, for those who wish to study, and international, for the most talented receiving international maturę.Uczniowie study did not intend to continue their studies while working in czeladniczym mode. Higher educational institutions are divided into community college and universities. College issue certificates and diplomas, and university degrees.
In Canada, there are two or three school systems - public and private or public, Catholic and private sectors. To be able to attend a Catholic school must be Catholic, you must provide a certificate of baptism of the child and at least one parent. In some provinces, the Catholic system is financed from public funds.
Poland.
To attend preschool children aged 3 to 6 years of age. Today "zerówka" for children 6 year old is no longer obowiązkowa.Szkoła podstawowa.Sześcioletnia school is divided into two three-year stages. The first stage comprises classes I to III, an essential part of a block of classes called "integrated education" - these activities are conducted by one teacher acting also as educators. At this stage of education can be introduced into school curriculum plan for additional educational activities, such as a foreign language. In classes IV-VI, subjects learn different teachers, one of which (the teacher) is responsible for their class. Taught: Polish language, modern foreign language, mathematics, science, history and society, music, art, technology, science, physical education, religion or etyki.W Class VI students proceed to test the level of knowledge and skills, which is the same for all students. Pupils with special educational needs receive customized worksheets. They may also take an exam in exam conditions, individually tailored organized by the Central Examination Commission. Gymnasium. Students attending the school are young people aged 13-16 years. Teaching at this stage is ogólny.Nauka in school gymnasium ends with an examination, written by the students of classes III, in April. Deadline set annually by the director of the Central Examination Commission. The exam consists of two parts written: the humanities, and mathematics and natural sciences (and since the 2008-2009 school year is also the foreign language). Upper secondary schools: vocational schools, three secondary schools, three high schools profiled in the educational profiles of vocational education, d) four technique, which graduates receive a diploma confirming vocational qualifications after passing the examination, and to obtain high school diploma after passing the matriculation examination, year supplementary secondary schools, three complementary techniques, post-secondary schools of the study period not longer than 2.5 years. Universities university, polytechnic, academy, college .