Czytaliście tekst Wacława Borowego pt. " Kamienne Rękawiczki"?
Pod tekstem jest kilka pytań...proszę o pomoc
1. Czy zachowanie do tej pory wizerunki Kochanowskiego są wiarygodne? Wynotuj z 1 akapitu zdanie wyrażające stosunek autora do tego problemu.
2. Odp. na podstawie akapitu 2 co symbolizować może zwój papieru a co rękawiczki ?
3. Wyjaśnij znaczenie pierwszego zdania akapitu 3 " W naszych czasach najczęściej zwój papieru dominuje nad rękawiczką" ?
4. Która z wymienionych figur stylistycznych zastosował autor w akapicie 3?
a) porównanie
b) anaforę
c) antytezę
W jakim celu to uczynił?
5. Dlaczego dzieło Kochanowskiego można uznać za "zabytek dziejowy"
6. Dlaczego zdaniem autora tak trudno zrozumieć dziś Kochanowskiego jako człowieka?ODPOWIEDZ NA PODSTAWIE AKAPITU 5

1

Odpowiedzi

2010-03-14T14:49:53+01:00
1. Stosunek autora do problemu autentyczności wizerunku Kochanowskie- go wyraża zdanie: „Istnieje jeden tylko mający takie prawdopodobieństwo auten- tyczności wizerunek Kochanowskiego”.
2. Zwój papieru może symbolizować historyczne znaczenie twórczości po- ety, rękawiczki zaś – zwykłego człowieka.
3. Pierwsze zdanie trzeciego akapitu ukazuje nasz stosunek do Jana Ko- chanowskiego. Mówiąc o Kochanowskim, przede wszystkim myślimy o jego roli historycznej, a nie dostrzegamy w nim człowieka.
4. odpowiedź b) Anafora służy podkreśleniu tego, że wszystkie ustalenia dotyczące Kochanow- skiego sprowadzają się do podkreślenia jego roli historycznej.
5. Kochanowskiego można uznać za „zabytek dziejowy” ze względu na jego wybitne osiągnięcia dla literatury, a także z uwagi na fakt, że jego twórczość jest świadectwem jego czasów
6. Współczesnemu czytelnikowi trudno zrozumieć Kochanowskiego jako człowieka z powodu różnolitości poety
48 4 48