Zadane1
Wymień nazwę zlodowaceń plejstoceńskich, które objęły swym zasięgiem pojezierza.Wypisz je w kolejności od najstarszego do najmłodszego.

ZLODOWACENIE------->ZLODOWACENIE------>ZLODOWACENIE
.................... .................. ....................
Zadanie2
Podaj nazwę krajobrazu, w którym cechy rzeźby polodowcowej są dobrze zachowane.
......................................................................

PILNE!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-14T15:45:17+01:00
Zlodowacenie południowopolskie --> zlodowacenie środkowopolskie -->zlodowacenie północnopolskie (zwane także bałtyckim)

Krajobraz cechujący się dobrze zachowaną formą polodowcową to krajobraz młodoglacjalny.
3 5 3