W 18 wieku większość państw europejskich była monarchami absolutnymi. Ich władcy posiadali niczym nieograniczoną władzę-sami ustanawiali prawa pobierali podatki i wydawali wyroki sądowe.Rządy królów nie podlegały żadnej kontroli ze strony parlamentu czy też sądów. Taki stan rzeczy budził sprzeciw filozofów uczonych i duchownych doby oświecenia którzy uważali że prowadzi to do nadużyć.Ich zdaniem państwo powinno służyć wszystkim mieszkańcom a władzę państwową należy przekazać w ręce reprezentantów całego narodu . Filozof francuski Monteskiusz zaproponował by oddzielić władzę zajmującą się stanowiskiem prawa -władzę ustawodawczą od władzy realizującej w praktycy jej ustalenia tj. władzy wykonawczej.Sędziowie i sądy powinny natomiast pozostać niezawisłe tzn.niezależne od wszelakiej władzy państwowej tak by mogły wydawać wyroki zgodne z obowiązującym prawem. Z tego tekstu trzeba odpowiedzieć na dwa pytania bardzo o to proszę a oto pytania Dlaczego filozofowie i uczeni doby oświecenia domagali się zmian ustrojowych w państwie trzeba podać 2 przyczyny. Na czym polegała proponowana przez Monteskiusza zmiana w sposobie sprawowania władzy w porównaniu z sytuacją panującą w większości ówczesnych państw europejskich. Bardzo proszę o rozwiązanie tego zadania.

1

Odpowiedzi

2009-10-26T02:16:27+01:00
Dlaczego filozofowie i uczeni doby oświecenia domagali się zmian ustrojowych w państwie trzeba podać 2 przyczyny?
-uważali,że władza absolutna prowadzi to do nadużyć i nie przestrzegania praw człowieka
-państwo powinno służyć wszystkim mieszkańcom-swobody wolnościowe,wolność osobistą,chłopi pod opieką prawa i rządu,tolerancja religijna
-władzę państwową powinien sprawować cały naród

Na czym polegała proponowana przez Monteskiusza zmiana w sposobie sprawowania władzy w porównaniu z sytuacją panującą w większości ówczesnych państw europejskich?
-zmiana polegała na ograniczeniu władzy królów oraz ich kontroli prawnej ze strony rządu i parlamentu.
-na wprowadzeniu trójpodziału władzy,czyli władzy prawodawczej,wykonawczej i sądowniczej
-Monteskiusz uważał,że w takim państwie nie będzie wolności i istnieje obawa,że skupienie władzy w ręku jednego człowieka doprowadzi do tyranii,nie przestrzegania praw człowieka,sędzia nie może być jednocześnie prawodawcą i wykonawcą prawa
1 5 1