Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T18:50:58+01:00
* pogłębienie demokratycznego, otwartego i odpowiedzialnego charakte ru Unii – Parlament Europejski i parlamenty krajowe będą miały teraz większy wpływ na proces decyzyjny UE, zaś obywatele będą mieli prawo wiedzieć, jakie decyzje podejmowane są przez ich ministrów na szczeblu UE. Wszyscy obywatele Europy będą mieli możliwość wpływu na projekty legislacyjne UE.
* skuteczniejsza Unia – dzięki sprawnym i wydajnym instytucjom. Między innymi dzięki szybszemu i spójniejszemu procesowi decyzyjnemu w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego wzrośnie potencjał Unii w zwalczaniu przestępczości, terroryzmu i handlu ludźmi.
* poszerzenie praw Europejczyków – wartości i cele Unii będą sformułowane przejrzyściej niż dotychczas. Karta praw podstawowych uzyska status prawny na równi z traktatami UE.
* wiodąca rola na arenie międzynarodowej – stworzono nowe stanowiska jako element działań w kierunku większej spójności między poszczególnymi aspektami polityki zewnętrznej UE, takimi jak dyplomacja, bezpieczeństwo, handel i pomoc humanitarna.