Opady atmosferyczne - produkty kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze (atmosfera ziemska), spadające na powierzchnię Ziemi lub unoszące się w powietrzu w postaci wody lub kryształków lodu.
Opady atmosferyczne występują w postaci:
deszczu, śniegu, mżawki, krup, gradu,
opadów unoszących się w powietrzu, do których należy mgła,
opadów osiadających (osady, opady poziome), czyli rosy, szronu, szadzi.

zobacz także opis powyższych zjawisk meteorologicznych >> hydrometeory
Opady spadające na ziemię powstają, gdy krople wody i kryształki lodu osiągną rozmiary, przy których prądy występujące w chmurze nie mogą ich utrzymać.
Do pomiarów opadu atmosferycznego służą deszczomierze i pluwiografy. Ilość spadłego opadu określa się wysokością wyrażoną w milimetrach, jaką utworzyłaby woda na powierzchnia płaskiej, gdyby nie parowała, nie wsiąkała i nie ściekała.
W klimatologii opad atmosferyczny charakteryzowany jest wielkością zwaną sumą opadu w wybranym okresie (godzina, doba, miesiąc, rok), wyraża się go w milimetrach.
Rozkład opadów atmosferycznych na kuli ziemskiej jest bardzo zróżnicowany i zależy w bardzo dużym stopniu od warunków miejscowych, zwłaszcza od rzeźby terenu oraz od szerokości geograficznej. (Przetłumaczyć to na j.francuski

1

Odpowiedzi

2010-03-15T21:14:14+01:00
Précipitations - produits de condensation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère (atmosphère terrestre), en tombant sur la surface de la Terre, ou flottant dans l'air sous forme d'eau ou de cristaux de glace.
Les précipitations se produisent sous la forme:
Pluie, neige, mżawki, gruaux, grêle,
précipitations atmosphériques, à laquelle le brouillard,
précipitations osiadających (colonies de peuplement, les précipitations horizontal), ou la rosée, le givre szadzi.

voir aussi la description des phénomènes météorologiques> hydrometeory
Précipitations qui tombent sur la terre se forment lorsque des gouttelettes d'eau et des cristaux de glace atteignent la taille à laquelle des courants qui circulent dans le nuage ne peut pas les garder.
Pour les mesures des précipitations de pluie et pluwiografy. Quantité de précipitations tombée déterminer la hauteur, en millimètres, ce qui créerait de l'eau sur une surface plane, si ce n'était pas la vapeur, pas de trempage et de gouttes.
Les précipitations climatologiques caractérise la taille de la quantité connue de précipitations à un moment précis (heure, jour, mois, année), elle est exprimée en millimètres.
Distribution des précipitations sur le globe est très diversifiée et dépend beaucoup des conditions locales, d'autant que le relief et la latitude.