Odpowiedzi

2010-03-14T17:37:54+01:00
Wiele autorów usiłuje zbudować własne , mniej lub bardziej zadawalające definicje rodziny i jej określenia . Platon uważał rodzinę za " podstawową komórkę życia społecznego i główną instytucję wychowawczą . August Comte natomiast nazwał rodzinę pomostem między jednostką a społeczeństwem , wskazując w ten sposób na jej podstawową rolę w społeczeństwie "
Rodzina zapewnia ciągłość biologiczną społeczeństwa i przekazuje dziedzictwo kulturowe następnym pokoleniom . Rodzinę określa się bardzo często jako grupę społeczną , stanowiącą duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób , skupionych we wspólnym ognisku domowym aktami wzajemnej pomocy i opieki , oparte na wierze w prawdziwą lub domniemaną łączność biologiczną , tradycję rodzinną i społeczną . " Grupę rodzinną wyróżnia spośród innych grup współwystępowanie następujących cech : wspólne zamieszkanie członków , wspólne nazwisko , wspólna własność , ciągłość biologiczna oraz wspólna kultura duchowa " .
" Rodzina będąca małą grupą społeczną zachowuje swe niepowtarzalne odbicie i stanowi źródło wychowania . Jest podstawową formą opieki nad dzieckiem , ponieważ stanowi pierwszy i naturalny podmiot wychowania " . wychowanie w rodzinie zawiera się w całokształcie oddziaływań rodziny podejmowanych świadomie i celowo , przebiegający w sposób samorzutny , okolicznościowy i niezamierzony . Prowadzi ono do trwałych zmian w osobowości jednostki . Rodzina jako środowisko wychowawcze i jako ważna instytucja w systemie wychowawczym spełnia następujące funkcje :
opiekuńczą , wyrażającą troskę o zabezpieczenie bytu materialnego , o zdrowie rodziny ,
emocjonalną , polegającą na zaspokojeniu potrzeby bliskich , serdecznych kontaktów , które umożliwiają współżycie społeczne , sprzyjają kształtowaniu cech charakteru i umiejętności współżycia ,
kształcącą , polegającą na rozwijaniu zainteresowań poznawczych , kształceniu umiejętności i nawyków pracy ,
aktywizacji twórczej , polegającej na rozbudzaniu zainteresowań , pobudzaniu do samokształcenia i samodoskonalenia się .Many authors attempt to build their own, more or less satisfactory definition of the family and its determination. Plato believed the family as a "basic cell of society and a major educational institution. Auguste Comte and the family called the bridge between the individual and society, thus indicating its fundamental role in society"
Biological family ensures the continuity of society and communicate cultural heritage to future generations. Family is defined very often as a social group, representing the spiritual unity among lean people gathered in the common home fire acts of mutual assistance and care, based on faith in the real or alleged biological communication, family and social tradition. "Group family distinguished from other groups co following characteristics: a common living members, the common name, shareware, biological continuity and a common spiritual culture."
"The family which is a small social group retains its unique reflection and a source of education. This is the basic form of child care, because it represents the first entity and a natural education." upbringing in the family include the whole family interactions taken knowingly and intentionally, which runs in a spontaneous, occasional and unintentional. It leads to permanent changes in the personality of the individual. The family as the environment and education as an important institution in the educational system meets the following functions:
caring, expressing concern about the security of being substantive about the health of the family,
emotional, consisting in addressing the need for close, friendly relations which enable social intercourse, favor formation of character and ability to live together,
educative, involving the interests of developing cognitive learning skills and work habits,
activation creative, consisting of fostering interest in, to stimulate self-education and self-improvement.


Mam nadzieję, że dobrze. Miałam taką samą pracę tylko, że na polski :D